123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

^

Kombi PDF Tools

In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu, to pro­gram ot­wie­ra­ją­cy pli­ki opar­te na Post­Scrip­cie (*.pdf, *.ai, *.ps, *.eps) w ce­lu ma­ni­pu­lo­wa­nia da­ny­mi w nich za­war­ty­mi, a w szcze­gól­no­ści w ce­lu wy­ko­ny­wa­nia na nich im­po­zy­cji.

Głó­wne ce­chy pro­gra­mu:

 • Pro­gram umoż­li­wia ren­de­ro­wa­nie ot­wie­ra­nych pli­ków (tzn. mo­żesz ot­wo­rzyć plik i je­go za­war­tość za­pi­sać ja­ko bit­ma­pę).
 • Pro­gram umoż­li­wia pod­glą­da­nie (in­spek­cję) za­war­to­ści pli­ków post­scrip­to­wych, spraw­dze­nie i od­czy­ta­nie prze­strze­ni ko­lo­rów i in­nych atry­bu­tów (np. pa­ra­me­tru over­print) obiek­tów za­war­tych w pli­ku.
 • Moż­li­we jest wy­eks­por­to­wa­nie wska­za­ne­go obiek­tu w pli­ku (np. bit­ma­py, kro­ju, ścież­ki wek­to­ro­wej). Moż­li­we jest wy­eks­por­to­wa­nie kształ­tu wek­to­ro­we­go przy­pi­sa­ne­go po­szcze­gól­nym zna­kom za­war­tym w osa­dzo­nych kro­jach, a tak­że wy­eks­por­to­wa­nie je­dnej lub kil­ku (wy­bra­nych) z pli­ku ca­łych stron.
 • Moż­na wy­ko­nać im­po­zy­cję z pli­ków za­wie­ra­ją­cych kom­plet­ne stro­ny (np. pli­ków PDF). Tak wy­ko­na­ną im­po­zy­cję za­pi­su­je­my do no­we­go pli­ku PDF (zobacz film).
 • Do zmontowanego ma­te­ria­łu moż­na do­dać pa­se­ry i pas­ki kon­trol­ne.
 • Za po­mo­cą pro­gra­mu moż­na ma­ni­pu­lo­wać stro­na­mi w go­to­wym pli­ku PDF (np. zwięk­szyć, lub zmniej­szyć mar­gi­ne­sy, zmie­nić for­mat stron, usu­nąć wy­bra­ne stro­ny, itp.).
 • Zin­ter­pre­to­wa­ne stro­ny mo­gą być za­pi­sa­ne ja­ko do­ku­men­ty pro­gra­mu Kom­bi i w nim da­lej ob­ra­bia­ne.
 • Pro­gram mo­że ró­wnież słu­żyć pro­gra­mi­stom pod­czas pi­sa­nia pro­gra­mów w ję­zy­ku Post­Script (np. ste­ro­wni­ków dla urzą­dzeń wy­jścio­wych) oraz ja­ko de­bug­ger pli­ków post­sriptowych.


Za­war­tość pa­kie­tu:

In­sta­la­tor In­ter­pre­te­ra Post­Scrip­tu za­wie­ra:

In­ter­pre­ter może być też (opcjonalnie) ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz pa­kiet Kom­bi w peł­nej wer­sji, to In­ter­pre­ter bę­dzie już w tym pa­kie­cie za­war­ty.


Do­stęp­ne wer­sje:

Pro­gram do­stęp­ny jest w trzech wer­sjach:


Dla ko­go?

 • Je­śli przy­go­to­wu­jesz pra­ce do dru­ku i chcesz przed jej wy­sła­niem upe­wnić się, że w pli­ku nie ma wad­li­wie zde­fi­nio­wa­nych np. ko­lo­rów, to ten pro­gram jest dla Cie­bie.
 • Je­śli po­trze­bu­jesz wy­dru­ko­wać plik PDF w spe­cy­ficz­ny dla sie­bie spo­sób (np. dwie stro­ny A4 po­mniej­szo­ne na je­dnej kar­tce A4), to wy­pró­buj nasz pro­gram.
 • Je­śli pra­cu­jesz w dru­kar­ni i czę­sto wy­ko­nu­jesz rę­czne im­po­zy­cje, to z na­szym pro­gra­mem zro­bisz to łat­wo, wy­god­nie i szyb­ko.
 • Je­śli otrzy­mu­jesz ma­te­ria­ły do dru­ku, do któ­rych mu­sisz do­da­wać pa­se­ry, to nasz pro­gram Ci to uła­twi.


W