123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kroje interpretera

Zgodnie z dokumentacją języka PostScript – każdy interpreter PostScriptu powinien mieć wbudowane następujące kroje:
 1. AvantGarde-Book
 2. AvantGarde-BookOblique
 3. AvantGarde-Demi
 4. AvantGarde-DemiOblique
 5. Bookman-Demi
 6. Bookman-DemiItalic
 7. Bookman-Light
 8. Bookman-LightItalic
 9. Courier
 10. Courier-Bold
 11. Courier-BoldOblique
 12. Courier-Oblique
 13. Helvetica
 14. Helvetica-Bold
 15. Helvetica-BoldOblique
 16. Helvetica-Narrow-Bold
 17. Helvetica-Narrow-BoldOblique
 18. Helvetica-Oblique
 19. Helvetica-Narrow
 20. Helvetica-Narrow-Oblique
 21. NewCenturySchlbk-Roman
 22. NewCenturySchlbk-Bold
 23. NewCenturySchlbk-BoldItalic
 24. NewCenturySchlbk-Italic
 25. Palatino-Roman
 26. Palatino-Bold
 27. Palatino-BoldItalic
 28. Palatino-Italic
 29. Symbol
 30. Times-Roman
 31. Times-Bold
 32. Times-BoldItalic
 33. Times-Italic
 34. ZapfChancery-MediumItalic
 35. ZapfDingbats

Aby po­brać i za­in­sta­lo­wać wy­ma­ga­ne kro­je wy­ko­naj po­niż­sze kro­ki:
 1. Po­bierz plik z kro­ja­mi np. z jednej z na­stę­pu­ją­cych lo­ka­li­za­cji:
 2. Otwórz ka­ta­log ..\kombi\wtyczki\ps_int\resources\fonts, w któ­rym po­win­ny się zna­leźć po­bra­ne wcześ­niej kro­je. Uwaga – in­sta­lu­jąc kro­je z po­zio­mu pro­gra­mu wska­za­ny wcześ­niej ka­ta­log ot­wo­rzysz kli­ka­jąc od­po­wied­ni od­no­śnik na stro­nie opi­su­ją­cej in­sta­lo­wa­nie kro­jów, któ­rą ot­wo­rzysz z me­nu Na­rzę­dzia/Kro­je/In­sta­luj.
 3. Skopiuj plik po­bra­ny w pkt 1 do ka­ta­lo­gu ot­war­te­go w pkt 2.
 4. Uruchom pro­gram po­no­wnie (pod­czas na­stę­pne­go uru­cho­mie­nia pro­gram roz­pa­kuje i za­in­sta­lu­je kro­je).
 5. Możesz spraw­dzić po­praw­ność za­in­sta­lo­wa­nia kro­jów przez zin­ter­pre­to­wa­nie pli­ku tes­to­we­go o na­zwie font_cat.ps (który znajdziesz w menu Na­rzę­dzia/Kro­je/Te­stuj). Je­śli plik zin­ter­pre­tu­je się bez­błę­dnie ozna­cza to, że in­ter­pre­ter zo­stał skon­fi­gu­ro­wa­ny pra­wi­dło­wo.
 6. Jeśli po za­in­sta­lo­wa­niu kro­jów bę­dziesz chciał zro­bić to po­no­wnie (np. z kro­ja­mi z in­ne­go źró­dła), ot­wórz ten katalog ..\kombi\wtyczki\ps_int\resources\fonts, usuń z nie­go wszyst­kie pli­ki, sko­piuj do nie­go ar­chi­wum z kro­ja­mi i u­ru­chom pro­gram po­no­wnie.