123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Ok­no pod­glą­du

W trak­cie ana­li­zo­wa­nia pli­ku, je­śli po­wsta­ją da­ne, któ­re two­rzą ob­raz stro­ny, są one za­pi­sy­wa­ne w bu­fo­rze ob­ra­zu stro­ny. Za­war­tość te­go bu­fo­ra mo­że być prze­glą­da­na.

Fot. 1.
Ok­no pod­glą­du. Wy­bra­na za­kład­ka Obiek­ty

W tym ce­lu na­le­ży za po­mo­cą iko­ny Widok strony przejść do wi­do­ku stro­ny i wy­su­nąć mysz­ką su­wak znaj­du­ją­cy się z le­wej stro­ny ok­na (Uwa­ga, iko­na Widok strony nie bę­dzie do­stęp­na, je­śli ok­no pod­glą­du jest wy­pię­te z ok­na głó­wne­go, nie ma wte­dy po­trze­by prze­łą­cza­nia okien i dla­te­go iko­na nie jest do­stęp­na).

Zo­ba­czysz wte­dy po le­wej stro­nie ok­na pięć za­kła­dek (Fot. 1.).

Zakładki te omó­wi­łem na na­stę­pu­ją­cych stro­nach:
  1. Dokument
  2. Obiekty
  3. Kroje
  4. Strony
  5. Stół montażowy

Po­nad­to w ok­nie pod­glą­du znaj­dziesz iko­ny po­moc­ni­cze, któ­rych dzia­ła­nie omó­wi­łem w te­ma­cie In­ter­fejs pro­gra­mu.

Za iko­na­mi znaj­du­je się po­le edy­cyj­ne, w któ­rym mo­że­my wpi­sać nu­mer stro­ny, do któ­rej pro­gram przej­dzie po za­twier­dze­niu wpi­sa­ne­go nu­me­ru kla­wi­szem Enter.

Możesz kliknąć pra­wym przy­ci­skiem mysz­ki w obraz str­ony i z roz­wi­ja­ne­go me­nu wy­ko­nać kil­ka fun­kcji, z któ­rych naj­wa­żniej­szą jest mo­żli­wość wy­ren­de­ro­wa­nia stro­ny do pli­ku o za­da­nym w pi­kse­lach wy­mia­rze.