123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zakładka Stół montażowy

Po wy­bra­niu za­kład­ki Stół mon­ta­żo­wy zo­ba­czy­my ele­men­ty in­ter­fej­su po­ka­za­ne na Fot. 1.

Fot. 1.
Za­kład­ka Stół mon­ta­żo­wy

Za po­mo­cą fun­kcji do­stęp­nych na tej za­kład­ce mo­że­my do­ko­nać im­po­zy­cji stron za­war­tych w pli­ku PDF (zo­bacz film Im­po­zy­cja).

W po­lach edy­cyj­nych Mon­taż na for­ma­cie usta­la­my for­mat zmon­to­wa­ne­go do­ku­men­tu. Uwa­ga – aby przy­spie­szyć dzia­ła­nie pro­gra­mu, mon­taż mo­że od­by­wać się w try­bie wi­do­ku Pod­glą­du mon­ta­żo­we­go (iko­na Tryb montażowy nad li­stą stron). Roz­miar for­ma­tu mon­ta­żo­we­go mo­że być usta­lo­ny rę­cznie (za po­mo­cą pól edy­cyj­nych) lub mo­że być wy­bra­ny z roz­wi­ja­nej li­sty znaj­du­ją­cej się za oma­wia­ny­mi po­la­mi edy­cyj­ny­mi. Po­zy­cja for­mat użyt­ko­wni­ka na wspo­mnia­nej li­ście usta­wi zaw­sze ak­tual­ny roz­miar ar­ku­sza na ta­ki, któ­ry jest zde­fi­nio­wa­ny w pli­ku.

Za roz­wi­ja­ną li­stą znaj­dzie­my po­le edy­cyj­ne opi­sa­ne + oraz przy­cisk Przycisk dodaj. Uży­cie te­go przy­cis­ku spo­wo­du­je po­więk­sze­nie ak­tual­ne­go for­ma­tu o war­tość edy­to­wa­ną w są­sie­dnim po­lu edy­cyj­nym (Uwa­ga – po­da­nie war­to­ści ujem­nej spo­wo­du­je zmniej­sze­nie ak­tual­ne­go for­ma­tu).

Ni­żej znaj­dzie­my prze­łą­cznik Orien­ta­cja ar­ku­sza, za po­mo­cą któ­re­go usta­la­my orien­ta­cję ar­ku­sza mon­ta­żo­we­go.

W po­lu edy­cyj­nym Li­czba kart w skład­ce edy­tu­je­my li­czbę ar­ku­szy, któ­ra bę­dzie je­dną skład­ką w wy­dru­ko­wa­nym ma­te­ria­le. Np. je­śli mon­tu­je­my dwie stro­ny A4 na je­dnym ar­ku­szu A3 i Li­czba kart w skład­ce wy­no­si 1, to po je­dnej stro­nie ar­ku­sza zo­sta­ną wy­dru­ko­wa­ne stro­ny 2 i 3, a po dru­giej – 1 i 4. Je­śli na­to­miast Li­czba kart w skład­ce wy­no­si 2 to zo­sta­ną wy­dru­ko­wa­ne dwa ar­ku­sze na je­dną skład­kę, przy czym na pier­wszym ar­ku­szu bę­dą po je­dnej stro­nie stro­ny 2 i 7, a po dru­giej – 1 i 8, a na dru­gim ar­ku­szu – stro­ny 4 i 5 oraz 3 i 6.

Po­la edy­cyj­ne Mar­gi­ne­sy po­zwa­la­ją edy­to­wać wiel­kość mar­gi­ne­sów: le­we­go i gór­ne­go – nie­za­leż­nie dla pa­rzy­stych i nie­pa­rzy­stych stron wy­dru­ku (przy czym po­ję­cie stro­ny pa­rzy­ste i nie­pa­rzy­ste jest wzglę­dne – cho­dzi o dwie stro­ny tej sa­mej za­dru­ko­wa­nej kar­tki, z któ­rych je­dną na­zy­wam stro­ną le­wą, a dru­gą – pra­wą. Trze­ba doś­wiad­czal­nie do­brać pa­ra­me­try mar­gi­ne­sów dla okreś­lo­nych sche­ma­tów mon­ta­żo­wych). Po­zwa­la to zgrać po­la za­dru­ku na ar­ku­szu dru­ko­wa­nym, tak aby za­dru­ko­wa­ne ob­sza­ry po­kry­wa­ły się. Edy­to­wa­ne tu prze­su­nię­cia mo­gą być za­ró­wno do­dat­nie jak i ujem­ne.

Roz­wi­ja­na li­sta w cen­tral­nej czę­ści za­kład­ki za­wie­ra wy­kaz za­ła­do­wa­nych do pa­mię­ci sche­ma­tów, wg któ­rych pro­gram roz­mie­ści stro­ny do­ku­men­tu na wy­dru­ko­wa­nym ar­ku­szu. Moż­na za­rzą­dzać za­war­to­ścią li­sty po­przez me­nu kon­tek­sto­we ot­wie­ra­ne al­bo pra­wym przy­cis­kiem mysz­ki, gdy ta znaj­du­je się nad oma­wia­ną li­stą, al­bo też po­przez me­nu Mon­taż w gór­nej czę­ści za­kład­ki.

W gór­nej czę­ści za­kład­ka za­wie­ra me­nu z na­stę­pu­ją­cy­mi gru­pa­mi:
 1. Pli­ki – za­wie­ra fun­kcje ob­słu­gu­ją­ce do­ku­ment:
  • Za­pisz do­ku­ment – za­pi­su­je zmon­to­wa­ny do­ku­ment pod no­wą naz­wą.
  • Za­pisz stro­ny – za­pi­su­je stro­ny wy­bra­ne na li­ście stron, przy czym ma­my moż­li­wość za­pi­sa­nia wszyst­kich stron w je­dnym pli­ku bądź w osob­nych pli­kach.

 2. Edy­cja – tu znaj­dzie­my fun­kcje ob­słu­gu­ją­ce li­stę stron (wy­bie­ra­nie okreś­lo­nych po­zy­cji na li­ście, usu­wa­nie po­zy­cji wy­bra­nych oraz do­da­wa­nie pu­stych stron).

 3. Mon­taż – za­wie­ra omó­wio­ne ni­żej fun­kcje ob­słu­gu­ją­ce sche­ma­ty mon­ta­żu stron:
  • Ot­wórz – wczy­tu­je sche­mat roz­kła­du stron z dys­ku i umie­szcza go na li­ście w po­rząd­ku al­fa­be­tycz­nym. Je­dno­cześ­nie wczy­ta­ny sche­mat zo­sta­nie przy­po­rząd­ko­wa­ny ak­tual­nie ob­ra­bia­ne­mu do­ku­men­to­wi.
  • Za­pisz ja­ko – za­pi­su­je wy­bra­ny na li­ście sche­mat na dys­ku.
  • Po­wiel – fun­kcja ko­piu­je ak­tual­nie wy­bra­ny sche­mat i umie­szcza go na li­ście (w po­rząd­ku al­fa­be­tycz­nym).
  • Usuń – fun­kcja usu­wa wy­bra­ny na li­ście sche­mat. Je­dno­cześ­nie do­ku­men­to­wi zo­sta­nie przy­pi­sa­ny sche­mat znaj­du­ją­cy się na li­ście bez­po­śre­dnio przed usu­wa­nym sche­ma­tem.
  • Wła­ści­wo­ści – fun­kcja ot­wo­rzy ok­no wła­ści­wo­ści sche­ma­tu mon­ta­żu stron, w któ­rym mo­że­my edy­to­wać szcze­gó­ły roz­mie­szcze­nia stron na wy­dru­ku.

 4. Pa­se­ry – w me­nu znaj­dzie­my dwie po­zy­cje:
  • Włącz do­da­wa­nie pa­se­rów – fun­kcja włą­cza au­to­ma­tycz­ne do­da­wa­nie pa­se­rów do każ­dej stro­ny zmon­to­wa­ne­go ma­te­ria­łu.
  • Wła­ści­wo­ści – fun­kcja ot­wie­ra ok­no edy­cji pa­se­rów.

 5. Je­dnost­ki – za po­mo­cą te­go me­nu mo­że­my usta­lić ja­ki­mi je­dnost­ka­mi bę­dzie po­słu­gi­wał się pro­gram (do­stęp­ne są: ca­le, mi­li­me­try oraz pun­kty ty­po­gra­ficz­ne).

 6. Op­cje – me­nu za­wie­ra je­dną do­dat­ko­wą op­cję, tj.:
  • Au­to­ma­tycz­ne cen­tro­wa­nie – je­śli op­cja jest włą­czo­na – po­la edy­cyj­ne Mar­gi­ne­sy nie są ak­ty­wne, a pro­gram au­to­ma­tycz­nie cen­tru­je zmon­to­wa­ne stro­ny na usta­lo­nym for­ma­cie mon­ta­żo­wym.

Uwa­gi:
 1. Pro­gram mon­tu­je stro­ny z pli­ku PDF, któ­ry nie był je­szcze w pro­gra­mie edy­to­wa­ny, tzn. je­śli do­ko­na­my ja­kiejś zmia­ny w pli­ku (np. usu­nie­my stro­nę, zmie­ni­my po­ło­że­nie stron na ar­ku­szu, itp.), to aby do­ko­nać mon­ta­żu, na­le­ży plik za­pi­sać i ot­wo­rzyć po­no­wnie.

 2. Moż­na włą­czyć op­cję, aby po każ­dym (rę­cznym) za­pi­sa­niu pli­ku był on au­to­ma­tycz­nie ot­wie­ra­ny w przeg­lą­dar­ce pli­ków PDF (do­myśl­nie bę­dzie to pro­gram Acro­bat lub Acro­bat Rea­der).