123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie do­stęp­ne w na­szym serwisie nie jest sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz (lub otrzy­mu­jesz bez­płat­nie – w przy­pad­ku wer­sji de­mon­stra­cyj­nych lub ogra­ni­czo­nych cza­so­wo) wy­łą­cznie li­cen­cję na pra­wo do ko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu.

Pro­du­cent pro­gra­mu ofe­ru­je trzy ro­dza­je li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu In­ter­pre­ter Post­Scriptu. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzor­ce umów li­cen­cyj­nych dla każ­de­go z ty­pów li­cen­cji wraz z obja­śnie­nia­mi.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

Uwaga! In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu jest też ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz ca­ły pa­kiet, to nie bę­dziesz po­trze­bo­wał oso­bnej li­cen­cji na In­ter­pre­ter Post­Scriptu.

Li­cen­cja mo­że być udzie­lo­na na do­wol­ną li­czbę sta­no­wisk i nie jest przy­pi­sa­na do kon­kret­ne­go kom­pu­te­ra. Pro­gram mo­że być prze­no­szo­ny z kom­pu­te­ra na in­ny kom­pu­ter pod wa­run­kiem prze­strze­ga­nia li­czby je­dno­cześ­nie za­in­sta­lo­wa­nych sta­no­wisk zgo­dnej z li­czbą wy­szcze­gól­nio­ną w umo­wie li­cen­cyj­nej.

Pro­gram in­sta­lu­ją­cy pod­czas in­sta­la­cji pro­gra­mu łą­czy się po­przez In­ter­net z na­szym ser­we­rem w ce­lu uwie­rzy­tel­nie­nia li­cen­cji. Ope­ra­cja ta jest wy­ko­ny­wa­na je­dno­krot­nie i mo­że być za­stą­pio­na udo­stęp­nie­niem na pen­dri­vie klu­cza ak­ty­wu­ją­ce­go.

Klucz ak­ty­wa­cyj­ny pro­gra­mu (sta­no­wią­cy nie­wiel­kich roz­mia­rów plik) użyt­ko­wnik może po­brać ze swo­je­go kon­ta użyt­ko­wni­ka po za­lo­go­wa­niu się do swo­je­go kon­ta.

Po­nie­waż nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać po­pra­wnej pra­cy na­sze­go ser­we­ra na czas nie­okre­ślo­ny, prze­ka­zu­je­my użyt­ko­wni­ko­wi wspo­mnia­ny wy­żej klucz ak­ty­wa­cyj­ny. Je­śli użyt­ko­wnik zgu­bi ten klucz, to nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać je­go od­two­rze­nia w nie­zna­nej nam przy­szło­ści. Dla­te­go waż­ne jest, aby użyt­ko­wnik za­dbał o za­bez­pie­cze­nie za­rów­no klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go, jak i sa­me­go pli­ku in­sta­la­cyj­ne­go.

Mi­mo, że li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa nie mo­że­my rów­nież za­gwa­ran­to­wać, że pro­gram bę­dzie pra­co­wał pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych i na przy­szłych kom­pu­te­rach.

Po­za ewen­tual­nym wspo­mnia­nym wy­żej je­dno­krot­nym po­łą­cze­niem z na­szym ser­we­rem, li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie wy­ma­ga do pra­cy pro­gra­mu ak­ty­wne­go po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem.

Sprawdź tę li­cen­cję w sklepie.

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu In­ter­pre­ter Post­Scriptu o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu In­ter­pre­ter Post­Scriptu Kombi v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie programu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, nu­me­ru li­cen­cji oraz pli­ku z klu­czem ak­ty­wu­ją­cym in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)za­pe­wnie­nia po­pra­wnej pra­cy pro­gra­mu pod sy­ste­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi: Win­dows XP, Win­dows 7 i Win­dows 10,
  2. b)bez­płat­ne­go po­pra­wia­nia błę­dów wska­za­nych przez ku­pu­ją­ce­go przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy li­cen­cyj­nej, je­dnak nie dłu­żej niż okres je­dne­go ro­ku od dnia za­ku­pu. Za błę­dy uwa­ża się ta­kie dzia­ła­nie pro­gra­mu, któ­re jest nie­zgo­dne z opi­sem za­war­tym w pli­kach po­mo­cy do pro­gra­mu oraz każ­de dzia­ła­nie pro­gra­mu pro­wa­dzą­ce do za­wie­sze­nia (czy­li nie­kon­tro­lo­wa­ne­go za­trzy­ma­nia pra­cy) pro­gra­mu.
   In­ne po­praw­ki, udos­ko­na­le­nia lub wpro­wa­dze­nie no­wych fun­kcji, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do pra­cy pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych, pro­du­cent wy­ko­na nie­od­płat­nie lub od­płat­nie w za­leż­no­ści od stop­nia zło­żo­no­ści wpro­wa­dzo­nych zmian.

 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Program mo­że być użyt­ko­wa­ny na (tu wy­szcze­gól­nio­na li­czba sta­no­wisk).

 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 5. Fak­tu­ra za­ku­pu jest je­dy­nym do­wo­dem le­gal­ne­go po­sia­da­nia i użyt­ko­wa­nia ko­pii pro­gra­mu, o któ­rym mo­wa.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

2. Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na

Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na udzie­la­na jest zaw­sze na okres 30 dni. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez nasz ser­wer po wy­sła­niu przez in­sta­la­tor in­for­ma­cji iden­ty­fi­ku­ją­cych kom­pu­ter, na któ­rym roz­po­czę­to pro­ces in­sta­la­cji. Tak wy­ge­ne­ro­wa­na li­cen­cja jest przy­pi­sa­na do kom­pu­te­ra, na któ­rym za­in­sta­lo­wa­no pro­gram i jest zaw­sze je­dno­sta­no­wis­ko­wa. Nie ma moż­li­wo­ści wie­lo­krot­ne­go in­sta­lo­wa­nia pro­gra­mu na tej li­cen­cji (tzn. bez­płat­nej 30-dnio­wej) na tym sa­mym kom­pu­te­rze.

Użyt­ko­wnik nie otrzy­mu­je klu­cza ak­ty­wu­ją­ce­go pro­gram. Ak­ty­wa­cja mu­si się od­być po­przez po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem przez In­ter­net.

Upływ cza­su waż­no­ści li­cen­cji od­mie­rza­ny jest nie w kom­pu­te­rze użyt­ko­wni­ka, a na na­szym ser­we­rze, dla­te­go pro­gram cyk­licz­nie łą­czy się z na­szym ser­we­rem w ce­lu spraw­dze­nia sta­nu li­cen­cji. Brak po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem unie­moż­li­wia uru­cho­mie­nie pro­gra­mu.

Po upły­wie 30 dni od­po­wie­dni ko­mu­ni­kat po­in­for­mu­je użyt­ko­wni­ka o wy­gaś­nię­ciu li­cen­cji, ale li­cen­cja nie jest usu­wa­na z ser­we­ra. Moż­na prze­dłu­żyć jej waż­ność al­bo przez wy­ku­pie­nie li­cen­cji bez­ter­mi­no­wej lub cza­so­wej płat­nej (zgo­dnie z Cen­ni­kiem), al­bo – w uza­sa­dnio­nych wy­pad­kach – po in­dy­wi­dual­nym usta­le­niu te­go z pro­du­cen­tem pro­gra­mu (office@3n.com.pl).

Po sze­ściu mie­sią­cach od wy­gaś­nię­cia li­cen­cji jest ona usu­wa­na z ser­we­ra. Po usu­nię­ciu li­cen­cji z ser­we­ra nie ma moż­li­wo­ści po­no­wne­go uak­ty­wnie­nia pro­gra­mu, któ­ry był za­in­sta­lo­wa­ny z ta­ką li­cen­cją.

Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Inter­pre­ter Post­Scrip­tu o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy bez­płat­nej nie­wy­łącz­nej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu oraz nu­me­ru li­cen­cji in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

 1. Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Program mo­że być użyt­ko­wa­ny na je­dnym sta­no­wis­ku.

 3. Li­cen­cja udzie­la­na jest na 30 dni, a upływ cza­su bę­dzie od­mie­rza­ny na ser­we­rze fir­my 3N po­cząw­szy od dnia (tu po­da­na da­ta uak­ty­wnie­nia li­cen­cji). W ce­lu od­mie­rza­nia upły­wu cza­su pro­gram bę­dzie okre­so­wo wy­ma­gał po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem. Po upły­wie cza­su waż­no­ści li­cen­cji pro­gram zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie za­blo­ko­wa­ny.

 4. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

3. Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną

Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez pro­gram in­sta­la­cyj­ny. Nie jest wy­ma­ga­ne po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem za­rów­no pod­czas in­sta­la­cji, jak i póź­niej pod­czas pra­cy pro­gra­mu.

Wer­sja de­mon­stra­cyj­na ma pe­wne ogra­ni­cze­nia fun­kcjo­nal­no­ści, ta­kie jak np.: za­blo­ko­wa­ny za­pis do­ku­men­tów, za­blo­ko­wa­ne ope­ra­cje na schow­ku sy­ste­mo­wym, czy do­da­wa­nie tzw. zna­ku wo­dne­go, itp.

Kon­kret­ne ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej za­le­żą od kon­kret­nej wer­sji ak­tual­nie do­stęp­nej na ser­we­rze. W mia­rę sta­rze­nia się pro­gra­mu star­sze fun­kcjo­nal­no­ści mo­gą być od­blo­ko­wy­wa­ne, a no­we – za­blo­ko­wa­ne.
Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu v. 9.x na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  2. b)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Wer­sja de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na do­wol­nej li­czbie kom­pu­te­rów.

 3. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 4. Ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej po­le­ga­ją mię­dzy in­ny­mi na:
  1. a)nie­moż­no­ści wy­ko­na­nia fun­kcji za­pi­su da­nych (do­ku­men­tów, itp.) na dys­ku,
  2. b)nie­moż­no­ści ko­pio­wa­nia da­nych do schow­ka,
  3. c)do­da­wa­niu w nie­któ­rych sy­tua­cjach tzw. zna­ku wo­dne­go,
  4. d)in­nych ogra­ni­cze­niach wpro­wa­dza­nych w za­leż­no­ści od kon­kret­nej wer­sji pro­gra­mu.

 5. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

4. Li­cen­cje firm trze­cich wy­ko­rzy­sta­ne w pa­kie­cie

W pro­gra­mie wy­ko­rzy­sta­no bib­lio­te­kę do od­czy­tu i za­pi­su pl­ików JPG opar­tą na pra­cach In­de­pen­dent JPEG Group zgodnie z licencją.

W programie wykorzystano bibliotekę do odczytu i zapisu plików PNG zgodnie z licencją.

W programie wy­ko­rzy­sta­no bib­lio­te­kę do od­czy­tu i za­pi­su pli­ków TIFF
Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
zgodnie z licencją.

W programie wykorzystano Adobe Font Development Kit for OpenType (AFDKO). Copyright 2014-2018 Adobe. All rights reserved.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use these files except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.


^