123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zakładka Stro­ny

Za­kład­ka Stro­ny (po­ka­za­na na Fot. 1.) za­wie­ra trzy ele­men­ty, tj.: Pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi stron, pa­nel z op­cja­mi i funkcjami możliwymi do wy­ko­na­nia na tej za­kład­ce oraz – w pra­wej czę­ści – ok­no z pod­glą­dem wy­bra­nej stro­ny.

Fot. 1.
Za­kład­ka Stro­ny

Za po­mo­cą fun­kcji do­stęp­nych na tej za­kład­ce mo­że­my mo­dy­fi­ko­wać uło­że­nie tre­ści na stro­nach w do­ku­men­cie PDF.

  1. W po­lach edy­cyj­nych Mar­gi­ne­sy usta­la­my prze­su­nię­cie za­war­to­ści stro­ny wzglę­dem po­ło­że­nia ory­gi­nal­ne­go. Mo­że­my prze­su­wać za­war­tość stro­ny za­ró­wno w pra­wo i w dół – war­to­ści do­dat­nie, jak i w le­wo (w gó­rę) – war­to­ści ujem­ne mar­gi­ne­sów.

  2. W po­lach edy­cyj­nych Wy­mia­ry stro­ny edy­tu­je­my roz­miar kon­kret­nej (je­dnej lub kil­ku – w za­leż­no­ści od wy­bra­nej op­cji) stro­ny. Fun­kcja róż­ni się od For­ma­tu ar­ku­sza wy­bie­ra­ne­go z me­nu Wi­dok w głó­wnym ok­nie ap­li­ka­cji właś­nie tym, że mo­że­my zmie­niać roz­mia­ry kon­kret­nych stron (nie­ko­nie­cznie wszyst­kich).

  3. Po­la edy­cyj­ne Ska­lo­wa­nie po­zwa­la­ją ska­lo­wać za­war­tość stro­ny (bez zmia­ny roz­mia­ru stro­ny).

  4. Op­cje po­zwa­la­ją:
    • Włą­czyć Lu­stro w po­zio­mie i/lub w pio­nie.
    • Ob­ró­cić stro­nę o 90 stop­ni w le­wo lub w pra­wo, lub o 180 stop­ni.

Wy­bra­ne (wy­żej omó­wio­ne) op­cje zo­sta­ną przy­pi­sa­ne stro­nom po wy­bra­niu przy­cis­ku Za­sto­suj, przy czym pod uwa­gę zo­sta­nie wzię­ty Za­kres dzia­ła­nia wy­bie­ra­ny z roz­wi­ja­nej li­sty.

Uwagi:
  1. Pro­gram pra­cu­je na pli­ku znaj­du­ją­cym się na dys­ku, tzn. plik nie jest wczy­ta­ny do pa­mię­ci pro­gra­mu w ca­ło­ści. W pa­mię­ci są pa­mię­ta­ne tyl­ko miej­sca po­ło­że­nia obiek­tów w pli­ku. Po do­ko­na­niu zmian, zmia­ny te nie są za­pi­sy­wa­ne bez­po­śre­dnio do pli­ku dys­ko­we­go, ale są prze­cho­wy­wa­ne w pa­mię­ci. Aby do­ko­nać dal­szych (ko­lej­nych) zmian (np. im­po­zy­cji), na­le­ży wcześ­niej­sze zmia­ny za­pi­sać i po­no­wnie ot­wo­rzyć do­ku­ment.