123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Wprowadzenie

Post­Script jest stan­dar­dem w ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy pro­gra­ma­mi gra­ficz­ny­mi i urzą­dze­nia­mi dru­ku­ją­cy­mi, więc trud­no wy­ob­ra­zić so­bie kom­plet­ny sy­stem do skła­du tek­stu (ja­kim jest Kom­pu­te­ro­wy Sy­stem Skła­du Do­ku­men­tów Kom­bi) bez ob­słu­gi te­go stan­dar­du.

W pa­kie­cie Kom­bi in­ter­pre­ter jest do­stęp­ny od ro­ku 2008. Od te­go cza­su, stop­nio­wo, pli­ki PS są za­stę­po­wa­ne pli­ka­mi PDF. W związ­ku z po­wyż­szym – pier­wot­ną wer­sję in­ter­pre­te­ra roz­bu­do­wa­no tak, by mog­ła ot­wie­rać i ob­słu­gi­wać pli­ki te­go ty­pu.

In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu Kom­bi 9

A stąd był już tyl­ko krok do wy­po­sa­że­nia go w mo­duł im­po­zy­cji i ma­ni­pu­lo­wa­nia da­ny­mi za­war­ty­mi w pli­kach PDF.

Ana­lo­gicz­ny mo­duł im­po­zy­cji jest wbu­do­wa­ny w pro­gram Kom­bi, ale on mo­że pra­co­wać tyl­ko z do­ku­men­ta­mi w for­ma­cie włas­nym pro­gra­mu. Wpro­wa­dzo­ne roz­wią­za­nie umoż­li­wia na­to­miast im­po­zy­cję pli­ków PDF two­rzo­nych w in­nych pro­gra­mach.

W tej sy­tua­cji – po­nie­waż pli­ki PDF moż­na two­rzyć w pro­gra­mach nie­za­leż­nych od pa­kie­tu Kom­bi – zde­cy­do­wa­liś­my się na „uwol­nie­nie” pro­gra­mu i moż­li­wość je­go uży­wa­nia ja­ko pro­gra­mu sa­mo­dziel­ne­go (bez wią­za­nia go z pa­kie­tem Kom­bi).

Dzię­ki te­mu nie mu­sisz zmie­niać swo­ich do­tych­cza­so­wych pro­gra­mów i swo­ich przy­zwy­cza­jeń, aby sko­rzy­stać z dob­ro­dziejstw te­go roz­wią­za­nia.

Te­raz mo­żesz szyb­ko i łat­wo pli­ki PDF przy­go­to­wa­ne do­wol­nym in­nym pro­gra­mem pode­jrzeć, „roze­brać” na czę­ści, wy­do­być z nich po­trzeb­ne da­ne, spraw­dzić po­pra­wność za­sto­so­wa­nych prze­strze­ni ko­lo­rów, czy op­cji na­dru­ku.

Mo­żesz też do­ko­nać ich im­po­zy­cji, zmie­nić for­mat, czy też do­dać pa­se­ry. I to wszyst­ko zro­bisz po­sia­da­jąc tyl­ko i wy­łą­cznie plik PDF (bez pli­ku ot­war­te­go), co w szcze­gól­ny spo­sób pre­de­sty­nu­je pro­gram do za­sto­so­wań w dru­kar­niach, któ­re mu­szą prze­two­rzyć su­ro­we pli­ki PDF otrzy­ma­ne od kli­en­ta do po­sta­ci wła­ści­wej do dru­ko­wa­nia.