123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zakładka Kroje

Za­kład­ka Kro­je (po­ka­za­na na Fot. 1.) po­zwa­la pod­glą­dać kro­je na wy­bra­nej stro­nie ot­war­te­go do­ku­men­tu, wszyst­kie kro­je w do­ku­men­cie bądź je­den krój (ot­war­ty ja­ko sa­mo­dziel­ny do­ku­ment).

Fot. 1.
Za­kład­ka Kro­je

Za­kład­ka Kro­je za­wie­ra dwie li­sty:
  • Na li­ście gór­nej wy­świet­la­ne są kro­je (al­bo wy­ko­rzy­sta­ne na ak­tual­nie ana­li­zo­wa­nej stro­nie, al­bo wszyst­kie za­war­te w do­ku­men­cie – wy­bo­ru do­ko­nu­je­my po­przez me­nu kon­tek­sto­we li­sty gór­nej).

  • Na li­ście dol­nej wy­świet­la­ne są zna­ki za­war­te w da­nym kro­ju.

Moż­na z me­nu kon­tek­sto­we­go li­sty gór­nej lub dol­nej wy­brać fun­kcję Za­pisz ja­ko i za­pi­sać od­po­wie­dnio: z li­sty gór­nej – wy­bra­ny krój, a z li­sty dol­nej – wy­bra­ny znak (ja­ko ścież­kę wek­to­ro­wą).

UWAGA! Jeśli otwiera­nym plikiem jest krój, to na liś­cie za­ła­do­wa­nych kro­jów zo­ba­czy­my dwa pliki, tj. ten, któ­ry otwo­rzy­liś­my oraz krój Hel­ve­ti­ca, któ­ry jest ła­do­wa­ny auto­ma­tycz­nie pod­czas ka­żde­go uru­cho­mie­nia in­ter­pre­te­ra, aby móc wy­świe­tlić ewen­tu­al­ne ko­mu­ni­ka­ty.