123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Sche­mat mon­ta­żo­wy

Oma­wia­ne ni­żej ok­no (Fot. 1.) ot­wo­rzy­my z po­zio­mu za­kład­ki Stół mon­ta­żo­wy po­le­ce­niem Wła­ści­wo­ści z me­nu Mon­taż.

Fot. 1.
Ok­no Wła­ści­wo­ści mon­ta­żu stron

Ok­no po­zwa­la edy­to­wać wła­ści­wo­ści sche­ma­tu mon­ta­żu stron. W gór­nej czę­ści edy­tu­je­my naz­wę sche­ma­tu. Naz­wa ta bę­dzie wi­dnia­ła na li­ście do­stęp­nych sche­ma­tów.

Po­ni­żej edy­tu­je­my Li­czbę ko­lumnLi­czę rzę­dów, na któ­re zo­sta­nie po­dzie­lo­ny dru­ko­wa­ny ar­kusz. Zmia­na tych wiel­ko­ści znaj­du­je na­tych­miast odzwier­cied­le­nie na sche­ma­tycz­nym ry­sun­ku w cen­tral­nej czę­ści ok­na. Ry­su­nek ten sym­bo­li­zu­je za­dru­ko­wy­wa­ny ar­kusz wi­dzia­ny z obu stron (nie są przy tym za­cho­wa­ne pro­por­cje wy­so­ko­ści do sze­ro­ko­ści ar­ku­sza). Ar­kusz jest po­dzie­lo­ny na pro­sto­kąt­ne ob­sza­ry, we­wnątrz któ­rych znaj­du­ją się li­czby. Li­czby te od­po­wia­da­ją nu­me­rom stron do­ku­men­tu. Pro­gram au­to­ma­tycz­nie umie­ści na wy­dru­ku tę stro­nę do­ku­men­tu, któ­rą za­dek­la­ru­je­my w każ­dej z kra­tek.

Aby zmie­nić nu­mer stro­ny w krat­ce na­le­ży wska­zać krat­kę i wy­brać wła­ści­wy nu­mer stro­ny z roz­wi­ja­nej li­sty w dol­nej czę­ści ok­na. Po­nad­to zna­czni­kiem stro­na ob­ró­co­na mo­że­my za­de­cy­do­wać, aby stro­na w wy­bra­nej krat­ce by­ła w cza­sie wy­dru­ku ob­ró­co­na o 180 stop­ni. Włą­cze­nie atry­bu­tu ob­ra­ca­nia jest sym­bo­li­zo­wa­ne na sche­ma­cie czer­wo­na strzał­ką.

Pa­ra­metr Li­czba róż­nych stron do­ku­men­tu zu­ży­tych na je­dną stro­nę mon­ta­żo­wą po­zwa­la pro­gra­mo­wi prze­li­czyć o ile stron na­le­ży się prze­su­nąć przy bu­do­wa­niu na­stęp­nej skład­ki. Pa­ra­metr ten naj­czę­ściej jest rów­ny li­czbie rzę­dów po­mno­żo­nej przez li­czbę ko­lumn. Np. je­śli li­czba rzę­dów wy­no­si 2 i li­czba ko­lumn ty­le sa­mo i każ­da krat­ka w sche­ma­cie mon­ta­żu za­wie­ra in­ną li­czbę, to na zbu­do­wa­nie je­dnej stro­ny mon­ta­żo­wej pro­gram zu­ży­je czte­ry stro­ny do­ku­men­tu.

Ale je­śli zde­cy­du­je­my, że na stro­nie mon­ta­żo­wej ma­ją być po­wie­lo­ne stro­ny do­ku­men­tu, np. rząd dru­gi ma być ta­ki sam jak pier­wszy, to mi­mo że na stro­nie mon­ta­żo­wej znaj­dą się czte­ry stro­ny do­ku­men­tu, aby zbu­do­wać na­stęp­ną stro­nę mon­ta­żo­wą pro­gram nie mo­że prze­sko­czyć o czte­ry stro­ny w do­ku­men­cie, a tyl­ko o dwie. Wte­dy właś­nie w oma­wia­nym po­lu edy­cyj­nym na­le­ży umie­ścić li­czbę 2, czy­li tę, któ­ra od­po­wia­da li­czbie róż­nych stron zu­ży­tych do zbu­do­wa­nia mon­ta­żu.

Zwróć­my uwa­gę na fakt, że pla­nu­jąc roz­mie­szcze­nie stron na sche­ma­cie ma­my do dy­spo­zy­cji tyl­ko li­czbę stron od­po­wia­da­ją­cą po­dwo­jo­ne­mu pa­ra­me­tro­wi Li­czba róż­nych stron do­ku­men­tu zu­ży­tych na je­dną stro­nę mon­ta­żo­wą. Np. w sche­ma­cie dwie ko­lum­ny i je­den rząd mu­si­my roz­pla­no­wać czte­ry stro­ny (2x2x1). Nie ozna­cza to je­dnak, że każ­de ko­lej­ne czte­ry stro­ny do­ku­men­tu bę­dą dru­ko­wa­ne na je­dnym ar­ku­szu pa­pie­ru. Je­śli za­dek­la­ru­je­my róż­ną od 1 li­czbę ar­ku­szy w skład­ce – pro­gram au­to­ma­tycz­nie roz­mie­ści wła­ści­we stro­ny na wy­dru­kach. Np. je­śli w po­wyż­szym sche­ma­cie za­da­my li­czbę kart w skład­ce rów­ną 4, to pro­gram na pier­wszej kar­tce umie­ści stro­ny: 1 i 16 oraz 2 i 15.

Moż­na od­su­nąć użyt­ki od sie­bie przez za­da­nie mar­gi­ne­su mię­dzy stro­na­mi uło­żo­ny­mi na skład­ce. Zro­bi­my to po­przez ok­no dia­lo­go­we, któ­re ot­wo­rzy­my wska­zu­jąc iko­nę z no­życz­ka­mi.

Po­nad­to pod pra­wym przy­cis­kiem mysz­ki znaj­dzie­my me­nu pod­rę­czne z kil­ko­ma do­dat­ko­wy­mi uży­te­czny­mi fun­kcja­mi.