123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pasery

Ok­no wła­ści­wo­ści pa­se­rów ot­wo­rzy­my z po­zio­mu za­kład­ki Stół mon­ta­żo­wy po­le­ce­niem Wła­ści­wo­ści z me­nu Pa­se­ry. Okno wygląda jak na Fot. 1.

Fot. 1.
Ok­no Wła­ści­wo­ści pa­se­rów

W ok­nie tym usta­la­my wy­gląd pa­se­rów, któ­re mo­gą być do­da­wa­ne au­to­ma­tycz­nie do każ­dej dru­ko­wa­nej stro­ny. Aby tak się dzia­ło – na­le­ży włą­czyć op­cję Włącz do­da­wa­nie pa­se­rów (w me­nu Pa­se­ry na za­kład­ce Stół mon­ta­żo­wy). Ele­men­ty do­da­wa­nych au­to­ma­tycz­nie pa­se­rów po­dzie­lo­no na czte­ry gru­py:

 1. Ogól­ne. Do tych ele­men­tów na­le­żą:
  • ram­ka, dla któ­rej mo­że­my edy­to­wać gru­bość li­nii oraz
  • pa­se­ry, dla któ­rych edy­tu­je­my śred­ni­cę kół­ka.

 2. Zna­czni­ki do cię­cia. Do wy­bo­ru ma­my zna­czni­ki:
  • po­zio­me,
  • pio­no­we,
  • we­wnę­trzne.
  Po­nad­to dla zna­czni­ków edy­tu­je­my ich wy­so­kość (sze­ro­kość) i od­su­nię­cie od po­la za­dru­ku oraz wy­bie­ra­my prze­łą­czni­kiem ich po­ło­że­nie wzglę­dem ob­ry­su ram­ki.

 3. Pas­ki den­sy­to­me­trycz­ne. Mo­że­my:
  • zre­zyg­no­wać z pas­ków lub,
  • wy­brać pas­ki za­pro­gra­mo­wa­ne przez pro­du­cen­ta z 2, 4, 5, 6 i 11 po­zio­ma­mi sza­ro­ści da­nej skła­do­wej,
  • al­bo też za­ła­do­wać z dys­ku włas­ny plik z pas­kiem kontrol­nym. Tak za­ła­do­wa­ny pa­sek na­le­ży przy­piąć do jed­nej lub kil­ku kra­wę­dzi znacz­ni­ka­mi (Le­wy, Gór­ny, Pra­wy, Dol­ny).

 4. Opi­sy. Za­zna­cza­jąc zna­czni­ki przy wy­bra­nych po­zy­cjach włą­czy­my wy­świet­la­nie wy­bra­nych opi­sów.

Każ­da zmia­na w usta­wie­niu wy­mie­nio­nych wy­żej zna­czni­ków i pól edy­cyj­nych jest na­tych­miast ob­ra­zo­wa­na w cen­tral­nej czę­ści ok­na co po­zwo­li Ci szyb­ko zo­rien­to­wać się w ich dzia­ła­niu.