123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Interfejs programu

Oma­wia­ny tu in­ter­pre­ter mo­że pra­co­wać w kil­ku try­bach. Po­za try­bem zwyk­łym do­stęp­ne są ró­wnież try­by dla pro­gra­mi­stów. Szcze­gó­ły znaj­dziesz na stro­nie In­ter­pre­ter, tu tyl­ko wspo­mnę, że w try­bie zwyk­łym część ele­men­tów in­ter­fej­su bę­dzie ukry­ta. Tu omó­wię tyl­ko te ele­men­ty, któ­re są do­stęp­ne w try­bie zwyk­łym, ele­men­ty in­ter­fej­su do­stęp­ne dla pro­gra­mi­stów zo­sta­ły omó­wio­ne na wspo­mnia­nej stro­nie In­ter­pre­ter.

Pod­sta­wo­wym ele­men­tem in­ter­fej­su pro­gra­mu jest je­go ok­no głó­wne (po­ka­za­ne na Fot. 1.):

Fot. 1.
Ok­no In­ter­pre­te­ra Post­Scriptu z wy­pię­tym ok­nem pod­glą­du

W ok­nie tym z ko­lei (bez­po­śre­dnio po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu) wi­dzi­my log, po­przez któ­ry pro­gram in­for­mu­je użyt­ko­wni­ka o sta­nie w ja­kim znaj­du­je się pro­gram (zo­bacz to na filmie).

Aby ot­wo­rzyć plik, któ­ry chce­my ob­ra­biać, na­le­ży prze­ciąg­nąć ten plik na ok­no pro­gra­mu lub wy­ko­nać fun­kcję Ot­wórz z me­nu Pli­ki.

Po ot­war­ciu pli­ku, je­śli ope­ra­cja się po­wie­dzie, zo­sta­nie ot­war­te Ok­no pod­glą­du. Je­śli ok­no pod­glą­du jest wpię­te w obu­do­wę ok­na głó­wne­go, to mię­dzy ok­nem z lo­giem, a ok­nem pod­glą­du prze­łą­cza­my się za po­mo­cą ikon: Ikona okna z podglądemIkona okna z logiem (któ­re znaj­dzie­my w gór­nej czę­ści ok­na z pod­glą­dem).

Mo­że­my też wy­piąć ok­no z pod­glą­dem z ok­na głó­wne­go. Wte­dy ko­mu­ni­ka­ty bę­dą wy­świet­la­ne w ok­nie głó­wnym, a efek­ty pra­cy ob­ser­wo­wać bę­dzie­my w ok­nie z pod­glą­dem. Jest to szcze­gól­nie wy­go­dne roz­wią­za­nie pod­czas pra­cy z wy­ko­rzy­sta­niem dwóch mo­ni­to­rów. (Aby okno z pod­glą­dem wy­piąć z ok­na głów­ne­go, na­le­ży chwy­cić mysz­ką le­wy gór­ny na­ro­żnik okna z pod­glą­dem i od­cią­gnąć je na bok – zo­bacz to na filmie).

Je­śli pró­ba ot­war­cia pli­ku nie po­wie­dzie się, to w ok­nie z lo­giem dla ostat­nio ob­ra­bia­ne­go pli­ku pro­gram wy­świet­li in­for­ma­cję o przy­czy­nie nie­po­wo­dze­nia. Je­śli przy­czy­na mo­że le­żeć w op­cjach kon­fi­gu­ra­cyj­nych, pro­gram po­in­for­mu­je nas o tym i za­su­ge­ru­je zmia­nę od­po­wie­dnich op­cji.

UWAGA 1! Pro­gram nie ot­wie­ra pli­ków PDF za­bez­pie­czo­nych has­łem. Je­śli chce­my ta­ki plik ot­wo­rzyć, na­le­ży naj­pierw ot­wo­rzyć plik w pro­gra­mie, któ­ry umoż­li­wia po­da­nie has­ła, po­dać to has­ło, od­bez­pie­czyć plik i za­pi­sać plik w po­sta­ci nie­za­bez­pie­czo­nej.

UWAGA 2! Nie­któ­re fun­kcjo­nal­no­ści rzad­ko wy­stę­pu­ją­ce w pli­kach post­scrip­to­wych i pli­kach PDF mog­ły nie zo­stać opro­gra­mo­wa­ne z po­wo­du bra­ku do­stę­pu do pli­ków, któ­re za­pe­wni­ły­by moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia ich dzia­ła­nia. W ta­kiej sy­tua­cji pro­gram wy­świet­li ró­wnież sto­so­wny ko­mu­ni­kat. Pro­si­my użyt­ko­wni­ków o przy­sy­ła­nie (o ile to moż­li­we) ta­kich pli­ków do nas w ce­lu umoż­li­wie­nia opro­gra­mo­wa­nia tych fun­kcjo­nal­no­ści.

Głó­wne ok­no pro­gra­mu za­wie­ra w gór­nej czę­ści kla­sycz­ne sy­ste­mo­we me­nu, w któ­rym znaj­dzie­my omó­wio­ne ni­żej po­zy­cje (nie­któ­re fun­kcje za­war­te w me­nu moż­na ró­wnież wy­brać za po­mo­cą ikon. W ta­kiej sy­tua­cji – za naz­wą fun­kcji w me­nu po­ka­zu­ję tę iko­nę):

 1. Pli­ki. Gru­pa za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce po­zy­cje:
  • No­wy do­ku­ment (Ctrl + N) – iko­na Nowy dokument. Fun­kcja za­my­ka ot­war­ty do­ku­ment (je­śli ja­kiś do­ku­ment jest ot­war­ty). Dal­sze dzia­ła­nie fun­kcji No­wy do­ku­ment jest uza­leż­nio­ne od try­bu pra­cy, w któ­rym pro­gram się znaj­du­je).

  • Ot­wórz (Ctrl + O) – iko­na Otwórz dokument. Fun­kcja ot­wie­ra ok­no wy­bo­ru pli­ku, w któ­rym użyt­ko­wnik wy­bie­ra plik, któ­ry chce ot­wo­rzyć. Ob­słu­gi­wa­ne for­ma­ty, to:

   Je­śli użyt­ko­wnik wy­bie­rze plik i za­mknie ok­no wy­bo­ru pli­ku przy­cis­kiem OK, pro­gram za­my­ka ak­tual­nie ot­war­ty do­ku­ment (je­śli ja­kiś jest ot­war­ty), a na­stęp­nie ot­wie­ra wska­za­ny do­ku­ment. Tryb pra­cy in­ter­pre­te­ra nie jest zmie­nia­ny. Je­śli ak­ty­wny jest tryb zwyk­ły, to in­ter­pre­ter na­tych­miast po ot­war­ciu prze­cho­dzi au­to­ma­tycz­nie do in­ter­pre­to­wa­nia ot­war­te­go pli­ku. W prze­ci­wnym wy­pad­ku, pro­gram po ot­war­ciu pli­ku cze­ka na ak­cję użyt­ko­wni­ka.

   UWAGA! Jeśli otwiera­nym plikiem jest krój, to na liś­cie za­ła­do­wa­nych kro­jów zo­ba­czy­my dwa pliki, tj. ten, któ­ry otwo­rzy­liś­my oraz krój Hel­ve­ti­ca, któ­ry jest ła­do­wa­ny auto­ma­tycz­nie pod­czas ka­żde­go uru­cho­mie­nia in­ter­pre­te­ra, aby móc wy­świe­tlić ewen­tu­al­ne ko­mu­ni­ka­ty.

  • Za­pisz ja­ko... (Ctrl + S) – iko­na Zapisz jako. Fun­kcja po­zwa­la za­pi­sać do­ku­ment na dys­ku. Do­stęp­ne for­ma­ty za­pi­sy­wa­nych pli­ków za­le­żą od ty­pu ot­war­te­go do­ku­men­tu oraz ro­dza­ju ope­ra­cji, któ­re wy­ko­na­liś­my:
   • PDF – ten for­mat jest do­stęp­ny, je­śli ot­wo­rzy­liś­my do­ku­ment ty­pu PDF i do­ko­na­liś­my w nim ja­kichś zmian (np. wy­ko­na­liś­my im­po­zy­cję).
   • KMD – (jest to for­mat włas­ny pro­gra­mu Kom­bi). Ten for­mat jest do­stęp­ny zaw­sze i za­pi­sy­wa­ny jest w nim ak­tual­ny stan zin­ter­pre­to­wa­ne­go do­ku­men­tu (je­śli np. zo­sta­ły zin­ter­pre­to­wa­ne dwie stro­ny ze 100-stro­ni­co­we­go do­ku­men­tu, to w pli­ku KMD znaj­dą się tyl­ko dwie zin­ter­pre­to­wa­ne stro­ny).
   • KMF – (jest to for­mat włas­ny ram­ki pro­gra­mu Kom­bi) – fun­kcja za­pi­su­je ak­tual­ną za­war­tość bu­fo­ra stro­ny ja­ko ram­kę Kom­bi. Aby fun­kcja by­ła do­stęp­na, w bu­fo­rze stro­ny mu­si być prze­a­na­li­zo­wa­ny przy­naj­mniej je­den obiekt.
   • PS – ten for­mat jest do­stęp­ny, je­śli pra­cu­je­my w in­nym try­bie niż tryb zwyk­ły (do­ty­czy to np. pro­gra­mów pi­sa­nych przez pro­gra­mi­stów w edy­to­rze ko­du).

  • Eks­por­tuj wy­bra­ny obiekt... (Ctrl + E) – fun­kcja po­zwa­la wy­eks­por­to­wać frag­ment ot­war­te­go do­ku­men­tu. Moż­li­we do wyek­spor­to­wa­nia są na­stę­pu­ją­ce obiek­ty:
   • Bit­ma­py – je­śli na li­ście obiek­tów wy­bra­na jest bit­ma­pa, to mo­że­my ją wy­eks­por­to­wać w for­ma­cie JPG, PNG, TIF, BMP lub EPS.
   • Ścież­ki wek­to­ro­we – je­śli na li­ście obiek­tów wy­bra­na jest wek­to­ro­wa ścież­ka (wy­peł­nie­nie, ob­rys lub ścież­ka od­ci­na­nia), to mo­że­my za­pi­sać ją w for­ma­cie EPS.
   • Kro­je – je­śli na li­ście obiek­tów wy­bra­ny jest tekst i ma on przy­pi­sa­ny krój w for­ma­cie po­zwa­la­ją­cym za­pi­sać go ja­ko krój Ty­pe 1, to mo­że­my ten krój wy­eks­por­to­wać w for­ma­cie PFB.

  • Wy­ślij plik po­cztą elek­tro­nicz­ną – fun­kcja ot­wie­ra ok­no pro­gra­mu pocz­to­we­go i do­łą­cza do nie­go ja­ko za­łą­cznik ak­tual­nie ot­war­ty plik. Dal­sza ak­cja za­le­ży od dzia­łań użyt­ko­wni­ka.

  • Dru­ko­wa­nie. Isto­tą Post­Scrip­tu jest to, że pro­gram post­scrip­to­wy jest dru­ko­wa­ny wprost na urzą­dze­niu dru­ku­ją­cym – bez udzia­łu ja­kich­kol­wiek pro­ce­dur sy­ste­mo­wych. Dla­te­go sam pro­ces dru­ko­wa­nia po­le­ga po pro­stu na prze­sła­niu pli­ku do dru­kar­ki. Aby to zro­bić, na­le­ży ot­wo­rzyć od­po­wie­dni port dru­kar­ko­wy i prze­słać do nie­go da­ne. Pod­me­nu Dru­ko­wa­nie za­wie­ra dwie po­zy­cje:
   • Dru­kuj – (iko­na Drukuj) po­wo­du­je wy­sła­nie ak­tual­nie ob­ra­bia­ne­go pli­ku do pro­gra­mu dru­ku­ją­ce­go. Mo­że to być np. pro­gram Dru­kuj z pa­kie­tu Kom­bi (pro­gram za­war­ty jest ró­wnież w pa­kie­cie In­ter­pre­te­ra).
   • Kon­fi­gu­ruj po­zwa­la wy­brać pro­gram, któ­ry bę­dzie uży­ty do dru­ko­wa­nia. Do­myśl­nie jest to właś­nie wspo­mnia­ny wy­żej pro­gram Dru­kuj.

  • Za­rzą­dza­nie ko­lo­rem – ot­wie­ra ok­no kon­fi­gu­ro­wa­nia op­cji Za­rzą­dza­nia ko­lo­rem. Zna­cze­nie i sto­so­wa­nie op­cji za­war­tych w tym ok­nie jest omó­wio­ne w pli­kach po­mo­cy do te­go mo­du­łu.

  • Za­mknij plik – za­my­ka ak­tual­nie ot­war­ty plik i przy­go­to­wu­je pro­gram do in­ter­pre­to­wa­nia na­stęp­ne­go pli­ku.

  • Za­mknij pro­gram (Alt + F4) – za­my­ka ok­no in­ter­pre­te­ra.

 1. Edy­cja – ta gru­pa me­nu za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce po­zy­cje:
  • Za­znacz wszyst­ko (Ctrl + A) – fun­kcja wy­bie­ra (za­zna­cza) wszyst­kie po­zy­cje na li­ście obiek­tów w Ok­nie pod­glą­du.

  • Od­wróć za­zna­cze­nie (Ctrl + Shift + A) – fun­kcja odwra­ca za­zna­cze­nie po­zy­cji na li­ście obiek­tów w Ok­nie pod­glą­du.

  • Po­le­ce­nie Ot­wórz w – po­zwa­la ot­wo­rzyć ob­ra­bia­ny plik w No­tat­ni­ku, Ghost­Scrip­cieAc­ro­ba­cie. Oczy­wi­ście moż­li­wo­ści te są do­stęp­ne tyl­ko w przy­pad­ku za­in­sta­lo­wa­nia tych pro­gra­mów w sy­ste­mie.

 2. Me­nu Wi­dok – za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce po­zy­cje:
  • Try­by pra­cy (zwyk­ły, kro­ko­wy z pre­kom­pi­la­cją i kro­ko­wy rze­czy­wi­sty) omó­wio­no na stro­nie In­ter­pre­ter.

  • Pod­gląd mon­ta­żo­wy – iko­na Tryb montażowy. Po­le­ce­nie włą­cza tryb, w któ­rym stro­ny nie są in­ter­pre­to­wa­ne. Wy­świet­la­ne są tyl­ko nu­me­ry stron. To zna­cznie przy­spie­sza pra­cę pro­gra­mu i nie wpły­wa na moż­li­wość wy­ko­ny­wa­nia np. im­po­zy­cji. Nie jest na­to­miast moż­li­we w tym try­bie prze­glą­da­nie za­war­to­ści stron.

  • Pod­gląd ekra­no­wy – iko­na Tryb ekranowy. Po­le­ce­nie włą­cza pod­gląd ekra­no­wy, w któ­rym stro­ny są in­ter­pre­to­wa­ne i wy­świet­la­na jest ca­ła za­war­tość stro­ny.

  • Pod­gląd wy­bra­nych obiek­tów – iko­na Podgląd wybranych obiektów. Po­le­ce­nie włą­cza tryb, w któ­rym moż­na wy­brać na stro­nie te obiek­ty, któ­re chce­my, aby by­ły wy­świet­la­ne (mo­że­my przy tym po­sił­ko­wać się kla­wi­sza­mi ShiftCtrl). Po­zo­sta­łe (nie wy­bra­ne obiek­ty) nie bę­dą wy­świet­la­ne.

  • For­mat ar­ku­sza – w pod­me­nu wy­bie­ra­my for­mat oraz orien­ta­cję ar­ku­sza, na któ­rym bę­dzie pra­co­wał in­ter­pre­ter. For­mat ten mo­że być nad­pi­sa­ny da­ny­mi znaj­du­ją­cy­mi się w pli­ku.

  • Orien­ta­cja wi­do­ku – po­zwa­la ob­ra­cać wi­dok wzglę­dem wy­bra­nej orien­ta­cji ar­ku­sza. Np. ar­kusz pa­pie­ru mo­że mieć orien­ta­cję pio­no­wą, ale wy­druk na nim mo­że być ob­ró­co­ny o 180 stop­ni co mo­że utrud­niać nam ana­li­zę za­war­to­ści pli­ku. W ta­kiej sy­tua­cji mo­że­my zmie­nić orien­ta­cję wi­do­ku przy­wra­ca­jąc wy­go­dny dla nas wi­dok. W tym sa­mym pod­me­nu mo­że­my włą­czyć lub wy­łą­czyć Lu­strza­ne od­bi­cie wi­do­ku oraz Zre­se­to­wać wi­dok (tj. przy­wró­cić war­to­ści do­myśl­ne).

   UWAGA! Usta­lo­na w tym miej­scu orien­ta­cja (obrót lub od­bi­cie lu­strz­ane) do­ty­czy tyl­ko wi­do­ku, za­pi­sa­nie do­ku­men­tu na tym eta­pie nie spo­wo­du­je te­go, że w za­pi­sa­nym do­ku­men­cie zmia­ny te bę­dą wi­do­czne).

  • Od­śwież (F5) – po­le­ce­nie po­wo­du­je po­wtór­ne za­ła­do­wa­nie pli­ku z dys­ku.

  • Tło przejrzyste – włą­cza taki tryb pra­cy, w któ­rym po­le zaj­mo­wa­ne przez ar­kusz pa­pie­ru nie jest za­ma­lo­wy­wa­ne. Pozwa­la to wy­ren­de­ro­wać obraz bez tła (np. do for­ma­tu png).

  • Po­ka­zuj Crop­Box (lub BoundingBox) – (Crop­Box to pro­sto­kąt wy­zna­cza­ją­cy for­mat do­ku­men­tu po od­cię­ciu mar­gi­ne­sów, z ang. crop znaczy przyciąć. Bounding­Box, to naj­mniej­szy pro­sto­kąt ota­cza­ją­cy wszyst­kie obiek­ty na stro­nie). Włą­cze­nie op­cji po­wo­du­je za­zna­cze­nie na pod­glą­dzie prze­ry­wa­ną li­nią te­go pro­sto­ką­ta.

  • Po­ka­zuj over­print – iko­na Tryb pokazywania nadruku. Op­cja włą­cza tryb, w któ­rym po­ka­zy­wa­ny jest efekt na­dru­ko­wy­wa­nia (over­print).

  • Wyg­ła­dza­nie kra­wę­dzi – iko­na Wygładzanie krawędzi. Op­cja włą­cza tryb wyg­ła­dza­nia kra­wę­dzi w ok­nie pod­glą­du.

  • Wyłącz przeźroczystość grup – opcja po­zwa­la wy­łą­czyć po­ka­zy­wa­nie prze­źro­czy­sto­ści. Umo­żli­wia to spraw­dze­nie jak bę­dzie wy­glą­dał wy­druk na dru­kar­ce nie­ob­słu­gu­ją­cej prze­źro­czy­sto­ści.

  • Ja­kość zgrub­na – włą­cze­nie tej op­cji zwięk­sza szyb­kość wy­świet­la­nia obiek­tów na ekra­nie ko­sztem po­gor­sze­nia ja­ko­ści od­wzo­ro­wa­nia szcze­gó­łów.

  • Pod­gląd szkie­le­to­wy – iko­na Tryb szkieletowy. Op­cja włą­cza szkie­le­to­wy tryb wy­świet­la­nia obiek­tów.

  • Ko­lor stro­nyKolor kartki. Fun­kcja ot­wie­ra ok­no, w któ­rym usta­la­my ko­lor tła (ko­lor pa­pie­ru).

  • Pokaż komentarzeKomentarze. Fun­kcja otwie­ra okno z ko­men­ta­rza­mi zna­le­zio­ny­mi w obra­bia­nym pli­ku.

  • Na­stęp­na stro­na, Po­prze­dnia stro­na, Pier­wsza stro­naOstat­nia stro­na – po­le­ce­nia po­zwa­la­ją na­wi­go­wać po do­ku­men­cie. Ich zna­cze­nie opi­sa­no w te­ma­cie Pli­ki wie­lo­stro­ni­co­we.

  • Lu­pa (Ctrl + Spa­cja)Tryb powiększania. Po­le­ce­nie włą­cza tryb po­więk­sza­nia. W tym try­bie za­zna­cza­my mysz­ką in­te­re­su­ją­cy nas ob­szar, któ­ry zo­sta­nie po­więk­szo­ny tak, by za­jąć ca­łą po­wie­rzchnię ok­na pod­glą­du. Z trybu Lupa mo­żna wyjść kla­wi­szem Esc lub iko­ną Tryb wybierania.

  • Po­większ (Num +)Powiększenie. Funkcja zwięk­sza po­więk­sze­nie o 25%.

  • Po­mniejsz (Num -)Pomniejszenie. Funkcja zmniej­sza po­więk­sze­nie o 25%.

  • Pa­sek na­rzę­dzio­wy – op­cja włą­cza wy­świet­la­nie pas­ka z na­rzę­dzia­mi pod me­nu głó­wnym pro­gra­mu.

  • Pa­sek sta­nu – op­cja włą­cza wy­świet­la­nie pas­ka sta­nu na do­le ok­na głó­wne­go pro­gra­mu.

  • Log dla ostat­nio ob­ra­bia­ne­go pli­ku – fun­kcja ot­wie­ra ok­no z lo­giem dla osta­tnio ob­ra­bia­ne­go pli­ku

 3. Narzędzia – me­nu za­wie­ra op­cje ste­ru­ją­ce pra­cą in­ter­pre­te­ra:
  • Po­ziom ję­zy­ka – op­cja usta­la na ja­kim po­zio­mie in­ter­pre­ter bę­dzie ana­li­zo­wał pli­ki. Do­stęp­ne po­zio­my, to: 1, 2 i 3.

  • Na­rzę­dzia dla pro­gra­mi­stów – włą­cze­nie tej op­cji spo­wo­du­je uak­ty­wnie­nie kil­ku ikon oraz do­dat­ko­wych po­zy­cji w me­nu, któ­re mo­gą być przy­dat­ne pro­gra­mi­stom pod­czas pi­sa­nia pro­gra­mów post­scrip­to­wych. Szcze­gó­ły omó­wio­no na stro­nie In­ter­pre­ter.

  • Kro­je – pod­me­nu za­wie­ra czte­ry po­zy­cje:
   • Ustaw ka­ta­log – po­le­ce­nie ot­wie­ra ok­no wy­bo­ru pli­ków, po­przez któ­re mu­si­my wska­zać ka­ta­log, z któ­re­go pro­gram bę­dzie po­bie­rał do­myśl­ne kro­je. Pli­kiem, któ­ry na­le­ży wska­zać jest plik font­map.ini. W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji nie ma po­trze­by zmie­nia­nia te­go usta­wie­nia.

   • Instaluj – ot­wie­ra plik po­mo­cy ze szcze­gó­ło­wym omó­wie­niem spo­so­bu in­sta­lo­wa­nia kro­jów w pro­gra­mie.

   • Ska­nuj kro­je sy­ste­mo­we – po­le­ce­nie wy­ko­na ska­no­wa­nie sy­ste­mo­we­go ka­ta­lo­gu z kro­ja­mi oraz za­pi­sa­nie wy­ni­ku te­go ska­no­wa­nia do pli­ku. W sy­tua­cji, gdy pro­gram nie bę­dzie mógł zna­leźć ja­kie­goś kro­ju pod­czas ot­wie­ra­nia pli­ku PS lub PDF, pod­ję­ta zo­sta­nie pró­ba do­pa­so­wa­nia bra­ku­ją­ce­go kro­ju z li­sty kro­jów do­stęp­nych w sy­ste­mie. Aby przy­spie­szyć tę pro­ce­du­rę moż­na do­ko­nać wcześ­niej­sze­go ska­no­wa­nia tych kro­jów.

   • Te­stuj – po­le­ce­nie wy­ko­nu­je spe­cjal­ny te­sto­wy pro­gram post­scrip­to­wy od­wo­łu­ją­cy się do stan­dar­do­wych kro­jów in­ter­pre­te­ra. Je­śli plik zin­ter­pre­tu­je się bez­błę­dnie, ozna­cza to, że kro­je za­in­sta­lo­wa­ne są pra­wid­ło­wo.

 4. Menu programu. Po­nad­to In­ter­pre­ter (jak każ­dy z czte­rech głów­nych pro­gra­mów pa­kie­tu, tj. Kombi, Kombi­Kor, Pro­jek­tor K3D i oma­wia­ny tu In­ter­pre­ter Post­Scriptu) za­wie­ra me­nu ozna­czo­ne iko­ną pro­gra­mu ( Interpreter PostScriptu ). Za­war­tość te­go me­nu omó­wio­no w Pod­ręcz­ni­ku Użyt­ko­wni­ka.