123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Współ­pra­ca z Kom­bi

In­ter­pre­ter współ­pra­cu­je z Kom­bi ja­ko ze­wnę­trzne roz­sze­rze­nie. Kom­bi od­wo­łu­je się do nie­go w dwóch opi­sa­nych ni­żej sy­tua­cjach:

  1. Kie­dy wy­ko­nu­je­my im­port do ram­ki me­ta­pli­ko­wej lub wek­to­ro­wej i wy­bie­rze­my filtr ma­ją­cy w naz­wie in­ter­pre­to­wa­nyze­wnę­trzny, np. Post­Script in­ter­pre­to­wa­ny (filtr ze­wnę­trzny PS) al­bo Gra­fi­ki Ado­be Il­lu­stra­tor in­ter­pre­to­wa­ne (filtr ze­wnę­trzny) – w tej sy­tua­cji pro­gram prze­ka­zu­je wy­bra­ny plik do in­ter­pre­te­ra, któ­ry ot­wie­ra go i pier­wszą stro­nę zin­ter­pre­to­wa­ne­go pli­ku za­pi­su­je do pli­ku tym­cza­so­we­go ja­ko ram­kę Kom­bi. Na­stęp­nie Kom­bi wczy­tu­je ten plik do ram­ki i ope­ra­cja im­por­tu jest za­koń­czo­na.

  2. Kie­dy z me­nu Pli­ki wy­bie­rze­my fun­kcję Ot­wórz do­ku­ment i z li­sty fil­trów wy­bie­rze­my po­zy­cję Do­ku­men­ty Post­Scrip­to­we lub Por­tab­le Do­ku­ment For­mat – w tej sy­tua­cji pro­gram prze­sy­ła wy­bra­ny plik do in­ter­pre­te­ra Post­Scrip­tu, któ­ry ot­wie­ra go i za­pi­su­je pierwszą stro­nę w pli­ku tym­cza­so­wym ja­ko do­ku­ment Kom­bi. Na­stęp­nie Kom­bi ot­wie­ra ten tym­cza­so­wy do­ku­ment.

Uwa­gi:
  1. Okreś­le­nie in­ter­pre­to­wa­ny w naz­wie fil­tru nie iden­ty­fi­ku­je je­dnoz­na­cznie oma­wia­ne­go tu in­ter­pre­te­ra. W sa­mym Kom­bi był i jest wbu­do­wa­ny upro­szczo­ny in­ter­pre­ter, któ­ry po­zwa­la im­por­to­wać część wek­to­ro­wą pli­ku do ram­ki wek­to­ro­wej.

  2. Po­dob­nie okreś­le­nie ze­wnę­trzny w naz­wie fil­tru mo­że ozna­czać filtr im­por­tu­ją­cy pli­ki post­scrip­to­we ja­ko do­wią­za­ne.

  1. Fil­try uży­wa­ją­ce te­go in­ter­pre­te­ra ma­ją w naz­wie oba okreś­le­nia, czy­li in­ter­pre­to­wa­ny ze­wnę­trzny.

  2. Je­śli z ja­kichś po­wo­dów plik EPS lub AI za­wie­ra kil­ka stron i chce­my go ot­wo­rzyć ja­ko do­ku­ment w Kom­bi, to na­le­ży ot­wo­rzyć ten plik rę­cznie w in­ter­pre­te­rze, a na­stęp­nie za­pi­sać go ja­ko do­ku­ment Kom­bi (od­po­wie­dnia fun­kcja znaj­du­je się w in­ter­pre­te­rze w me­nu Pli­ki). Po­dob­nie moż­na ot­wo­rzyć w in­ter­pre­te­rze wie­lo­stro­ni­co­wy do­ku­ment post­scrip­to­wy i za­pi­sać z po­zio­mu in­ter­pre­te­ra okreś­lo­ną stro­nę ja­ko ram­kę Kom­bi.

  3. Pli­ki zin­ter­pre­to­wa­ne nie mo­gą być z na­tu­ry rze­czy do­wią­za­ne. Je­śli chce­my, aby plik post­scrip­to­wy po­zo­stał do­wią­za­ny na­le­ży użyć fil­tru z okreś­le­niem niein­ter­pre­to­wa­ny.

  4. In­ter­pre­to­wa­nie pli­ku za­cho­dzi w in­nym pro­ce­sie, tak więc nie ma moż­li­wo­ści, aby błąd kry­tycz­ny in­ter­pre­te­ra spo­wo­do­wał błąd w pro­gra­mie głó­wnym, je­śli je­dnak pro­gram uleg­nie po­zor­ne­mu za­wie­sze­niu na­le­ży użyć kla­wi­sza Esc, co spo­wo­du­je prze­rwa­nie pęt­li, w któ­rej pro­gram ocze­ku­je na wy­ni­ki z in­ter­pre­te­ra.

  5. In­ter­pre­to­wa­nie pli­ków wie­lo­stro­ni­co­wych (np. pli­ku PDF za­wie­ra­ją­ce­go kil­ka­set stron) mo­że za­jąć (w za­lez­no­ści od szyb­kos­ci kom­pu­te­ra) do kil­ku mi­nut, dla­te­go war­to przed im­por­tem ta­kie­go do­ku­men­tu za­po­znać się z je­go za­war­to­ścią (np. w Acro­bat Rea­de­rze) i na­step­nie ot­wo­rzyć plik rę­cznie w in­ter­pre­te­rze po czym wy­brać do im­por­tu tyl­ko in­te­re­su­ją­ce nas stro­ny.