123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pli­ki wie­lo­stro­ni­co­we

Dla pli­ków post­scrip­to­wych nie moż­na okreś­lić wprost li­czby znaj­du­ją­cych się w do­ku­men­cie stron. W przy­pad­ku wy­sła­nia ta­kie­go pli­ku do dru­kar­ki, pro­gram w dru­kar­ce ana­li­zu­je plik do mo­men­tu tra­fie­nia na ope­ra­tor show­pa­ge. W urzą­dze­niach dru­ku­ją­cych ope­ra­tor ten po­wo­du­je wy­dru­ko­wa­nie stro­ny i prze­jście do ana­li­zy na­stęp­nej stro­ny.

W na­szym inter­pre­te­rze ope­ra­tor show­page spo­wo­du­je wstrzy­ma­nie pra­cy i do­da­nie na­stęp­nej stro­ny (na pas­ku sta­nu).

Pli­ki EPS z re­gu­ły są je­dno­stro­ni­co­we, Je­dnak pro­gram ró­wnież nie jest w sta­nie te­go okreś­lić przed prze­a­na­li­zo­wa­niem ca­łe­go pli­ku. Dla­te­go na pas­ku sta­niu, po wczy­ta­niu pli­ku EPS po­ja­wi się dru­ga stro­na. Jej klik­nię­cie spo­wo­du­je prze­a­na­li­zo­wa­nie dal­szej czę­ści pli­ku (za ope­ra­to­rem show­pa­ge) i al­bo stro­na ta zo­sta­nie usu­nię­ta (je­śli oka­że się, że jest to ko­niec pli­ku), al­bo zo­sta­nie do­da­na ko­lej­na stro­na.

W przy­pad­ku pli­ków PDF pro­gram po ot­war­ciu pli­ku „wie” ile stron za­wie­ra plik i od ra­zu po­ka­zu­je wła­ści­wą li­czbę stron na pas­ku sta­nu pro­gra­mu. Klik­nię­cie w wy­bra­ną stro­nę spo­wo­du­je jej prze­a­na­li­zo­wa­nie.

Aby prze­cho­dzić mię­dzy stro­na­mi mo­że­my użyć na­stę­pu­ją­cych ikon znaj­du­jących się w pasku na­rzę­dzio­wym (lub od­po­wied­nich po­le­ceń znaj­du­ją­cych się w me­nu Widok, do któ­rych przy­pi­sa­no po­da­ne ni­żej skró­ty kla­wi­szo­we):

  1. Iko­na Przejdź do następnej strony (PageDown) po­wo­du­je prze­jście do na­stęp­nej stro­ny.
  2. Iko­na Przejdź do poprzedniej strony (PageUp) po­wo­du­je prze­jście do po­prze­dniej stro­ny.
  3. Iko­na Przejdź na ostatnią strony (Ctrl + PageDown) po­wo­du­je prze­jście na ostat­nią stro­nę (uwa­ga – w przy­pad­ku pli­ków PS i EPS jest to ró­wno­waż­ne z prze­a­na­li­zo­wa­niem ca­łe­go do­ku­men­tu, w przy­pad­ku pli­ków PDF prze­a­na­li­zo­wa­na zo­sta­nie tyl­ko ostat­nia stro­na).
  4. Iko­na Przejdź na pierwszą strony (Ctrl + PageUp) po­wo­du­je prze­jście na po­czą­tek do­ku­men­tu.
  5. Iko­na Wykonaj całość (Ctrl + R) po­wo­du­je prze­a­na­li­zo­wa­nie au­to­ma­tycz­nie wszyst­kich (do tej po­ry nie prze­a­na­li­zo­wa­nych stron) i prze­jście do ostat­nio ana­li­zo­wa­nej stro­ny.

Nie jest je­dnak ko­nie­czne ot­war­cie da­nej stro­ny, aby wy­ko­nać na niej ope­ra­cje (np. mon­taż). Moż­na w ogó­le nie ot­wie­rać stron i pra­co­wać na stro­nach w try­bie mon­ta­żo­wym (iko­na Tryb montażowy w ok­nie pod­glą­du). Przy­spie­szy to zna­cznie szyb­kość pra­cy pro­gra­mu. Je­dnak ta­kie ope­ra­cje, jak np. wy­eks­por­to­wa­nie obra­zu (bit­mapy) da­nej stro­ny wy­ma­ga­ją ot­war­cia tej stro­ny w try­bie pod­glą­du (iko­na Tryb podglądu w ok­nie pod­glą­du).