123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zakładka Dokument

Zakładka Dokument (pokazana na Fot. 1.) pozwo­li Ci za­po­znać się ze stru­ktu­rą otwar­te­go do­ku­men­tu.

Fot. 1.
Za­kład­ka Dokument

Za­kład­ka Do­ku­ment za­wie­ra dwa pa­ne­le:
  • Pa­nel gór­ny – to drze­wo przed­sta­wia­ją­ce sche­ma­tycz­nie struk­tu­rę ana­li­zo­wa­ne­go do­ku­men­tu.

    Je­śli ot­war­ty do­ku­ment jest pli­kiem PDF, drze­wo bę­dzie za­wie­ra­ło wszyst­kie do­stęp­ne w do­ku­men­cie stro­ny. W przy­pad­ku pli­ków PS, drze­wo bę­dzie za­wie­ra­ło wszyst­kie zin­ter­pre­to­wa­ne stro­ny oraz je­dną wię­cej (po­ten­cjal­nie ist­nie­ją­cą w pli­ku, jak to wy­jaś­nio­no w te­ma­cie Pli­ki wie­lo­stro­ni­co­we.

  • Pa­nel dol­ny – to li­sta przed­sta­wia­ją­ca szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje zwią­za­ne z wy­bra­ną na li­ście gór­nej po­zy­cją.

    Możesz klik­nąć w każ­dą z po­zy­cji dol­nej li­sty, aby uzy­skać do­dat­ko­we in­for­ma­cje.

Z me­nu kon­tek­sto­we­go pa­ne­lu gór­ne­go moż­na wy­brać fun­kcje zwią­za­ne z wy­bra­ną po­zy­cją (np. Za­pisz stro­nę, Usuń stro­nę, itp.).