123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zakładka Obiekty

Za­kład­ka Obiek­ty (po­ka­za­na na Fot. 1.) po­zwa­la pod­glą­dać obiek­ty na wy­bra­nej stro­nie ot­war­te­go do­ku­men­tu.

Fot. 1.
Za­kład­ka Obiekty

Za­kład­ka Obiek­ty za­wie­ra dwie li­sty:
  • Ko­lej­ne po­zy­cje na li­ście gór­nej od­po­wia­da­ją ko­lej­nym wpi­som w bu­fo­rze stro­ny.

  • Li­sta dol­na za­wie­ra da­ne przy­pi­sa­ne wy­bra­nej po­zy­cji z li­sty gór­nej. Da­ne te po­zwa­la­ją zo­rien­to­wać się czy da­ny obiekt ma wła­ści­we atry­bu­ty (np. prze­strzeń ko­lo­rów, czy atry­but na­dru­ko­wa­nia). Po­nad­to moż­na zo­ba­czyć szcze­gó­ło­we da­ne do­ty­czą­ce wy­bra­ne­go kro­ju, czy też pa­ra­me­try przy­pi­sa­nej bit­ma­py.

Z me­nu kon­tek­sto­we­go za­ró­wno li­sty gór­nej, jak i dol­nej moż­na wy­brać fun­kcje zwią­za­ne z da­ną po­zy­cją (np. Eks­por­tuj obiekt – je­śli obiekt moż­na wy­eks­por­to­wać, Usuń obiekt – je­śli moż­na go usu­nąć, itp.).

Je­śli wy­bra­ny jest tryb Pod­glą­du wy­bra­nych obiek­tów ( iko­na Podgląd wybranych obiektów ), moż­na wy­brać na stro­nie te obiek­ty, któ­re chce­my, aby by­ły wy­świet­la­ne (mo­że­my przy tym po­sił­ko­wać się kla­wi­sza­mi ShiftCtrl). Po­zo­sta­łe (nie wy­bra­ne obiek­ty) nie bę­dą wy­świet­la­ne. Je­śli chce­my ukryć któ­ryś z obiek­tów (np. chce­my zo­ba­czyć czy pod ja­kimś obiek­tem nie ma in­ne­go), to mo­że­my wy­brać wszyst­kie obiek­ty na li­ście (Ctrl + A), a po­tem kli­ka­jąc mysz­ką z wciś­nię­tym kla­wi­szem Ctrl wy­łą­czyć część obiek­tów.

Uwagi:
  1. W try­bie Pod­glą­du wy­bra­nych obiek­tów – po wy­bra­niu obiek­tów – na­le­ży od­cze­kać oko­ło se­kun­dę, aby pro­gram od­bu­do­wał za­war­tość ok­na. Za­po­bie­ga to wy­wo­ły­wa­niu pro­ce­du­ry od­świe­ża­nia pod­czas szyb­kie­go za­zna­cza­nia ele­men­tów na li­ście.

  2. Wyrenderowanie strony w try­bie Pod­glą­du wy­bra­nych obiek­tów spo­wo­du­je uwzglę­dnie­nie na ren­de­ro­wa­nej stro­nie tyl­ko obiek­tów wy­bra­nych.