123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zakładka Stół montażowy

Po wy­bra­niu za­kład­ki Stół mon­ta­żo­wy zo­ba­czy­my ele­men­ty in­ter­fej­su po­ka­za­ne na Fot. 1.

Fot. 1.
Za­kład­ka Stół mon­ta­żo­wy

Za po­mo­cą fun­kcji do­stęp­nych na tej za­kład­ce mo­że­my do­ko­nać im­po­zy­cji stron za­war­tych w pli­ku PDF (zo­bacz film Im­po­zy­cja).

W po­lach edy­cyj­nych Mon­taż na for­ma­cie usta­la­my for­mat zmon­to­wa­ne­go do­ku­men­tu. Uwa­ga – aby przy­spie­szyć dzia­ła­nie pro­gra­mu, mon­taż mo­że od­by­wać się w try­bie wi­do­ku Pod­glą­du mon­ta­żo­we­go (iko­na Tryb montażowy nad li­stą stron). Roz­miar for­ma­tu mon­ta­żo­we­go mo­że być usta­lo­ny rę­cznie (za po­mo­cą pól edy­cyj­nych) lub mo­że być wy­bra­ny z roz­wi­ja­nej li­sty znaj­du­ją­cej się za oma­wia­ny­mi po­la­mi edy­cyj­ny­mi. Po­zy­cja for­mat użyt­ko­wni­ka na wspo­mnia­nej li­ście usta­wi zaw­sze ak­tual­ny roz­miar ar­ku­sza na ta­ki, któ­ry jest zde­fi­nio­wa­ny w pli­ku.

Za roz­wi­ja­ną li­stą znaj­dzie­my po­le edy­cyj­ne opi­sa­ne + oraz przy­cisk Przycisk dodaj. Uży­cie te­go przy­cis­ku spo­wo­du­je po­więk­sze­nie ak­tual­ne­go for­ma­tu o war­tość edy­to­wa­ną w są­sie­dnim po­lu edy­cyj­nym (Uwa­ga – po­da­nie war­to­ści ujem­nej spo­wo­du­je zmniej­sze­nie ak­tual­ne­go for­ma­tu).

Ni­żej znaj­dzie­my prze­łą­cznik Orien­ta­cja ar­ku­sza, za po­mo­cą któ­re­go usta­la­my orien­ta­cję ar­ku­sza mon­ta­żo­we­go.

W po­lu edy­cyj­nym Li­czba kart w skład­ce edy­tu­je­my li­czbę ar­ku­szy, któ­ra bę­dzie je­dną skład­ką w wy­dru­ko­wa­nym ma­te­ria­le. Np. je­śli mon­tu­je­my dwie stro­ny A4 na je­dnym ar­ku­szu A3 i Li­czba kart w skład­ce wy­no­si 1, to po je­dnej stro­nie ar­ku­sza zo­sta­ną wy­dru­ko­wa­ne stro­ny 2 i 3, a po dru­giej – 1 i 4. Je­śli na­to­miast Li­czba kart w skład­ce wy­no­si 2 to zo­sta­ną wy­dru­ko­wa­ne dwa ar­ku­sze na je­dną skład­kę, przy czym na pier­wszym ar­ku­szu bę­dą po je­dnej stro­nie stro­ny 2 i 7, a po dru­giej – 1 i 8, a na dru­gim ar­ku­szu – stro­ny 4 i 5 oraz 3 i 6.

Po­la edy­cyj­ne Mar­gi­ne­sy po­zwa­la­ją edy­to­wać wiel­kość mar­gi­ne­sów: le­we­go i gór­ne­go – nie­za­leż­nie dla pa­rzy­stych i nie­pa­rzy­stych stron wy­dru­ku (przy czym po­ję­cie stro­ny pa­rzy­ste i nie­pa­rzy­ste jest wzglę­dne – cho­dzi o dwie stro­ny tej sa­mej za­dru­ko­wa­nej kar­tki, z któ­rych je­dną na­zy­wam stro­ną le­wą, a dru­gą – pra­wą. Trze­ba doś­wiad­czal­nie do­brać pa­ra­me­try mar­gi­ne­sów dla okreś­lo­nych sche­ma­tów mon­ta­żo­wych). Po­zwa­la to zgrać po­la za­dru­ku na ar­ku­szu dru­ko­wa­nym, tak aby za­dru­ko­wa­ne ob­sza­ry po­kry­wa­ły się. Edy­to­wa­ne tu prze­su­nię­cia mo­gą być za­ró­wno do­dat­nie jak i ujem­ne.

Roz­wi­ja­na li­sta w cen­tral­nej czę­ści za­kład­ki za­wie­ra wy­kaz za­ła­do­wa­nych do pa­mię­ci sche­ma­tów, wg któ­rych pro­gram roz­mie­ści stro­ny do­ku­men­tu na wy­dru­ko­wa­nym ar­ku­szu. Moż­na za­rzą­dzać za­war­to­ścią li­sty po­przez me­nu kon­tek­sto­we ot­wie­ra­ne al­bo pra­wym przy­cis­kiem mysz­ki, gdy ta znaj­du­je się nad oma­wia­ną li­stą, al­bo też po­przez me­nu Mon­taż w gór­nej czę­ści za­kład­ki.

W gór­nej czę­ści za­kład­ka za­wie­ra me­nu z na­stę­pu­ją­cy­mi gru­pa­mi:
 1. Pli­ki – za­wie­ra fun­kcje ob­słu­gu­ją­ce do­ku­ment:
  • Za­pisz do­ku­ment – za­pi­su­je zmon­to­wa­ny do­ku­ment pod no­wą naz­wą.
  • Za­pisz stro­ny – za­pi­su­je stro­ny wy­bra­ne na li­ście stron, przy czym ma­my moż­li­wość za­pi­sa­nia wszyst­kich stron w je­dnym pli­ku bądź w osob­nych pli­kach.

 2. Edy­cja – tu znaj­dzie­my fun­kcje ob­słu­gu­ją­ce li­stę stron (wy­bie­ra­nie okreś­lo­nych po­zy­cji na li­ście, usu­wa­nie po­zy­cji wy­bra­nych oraz do­da­wa­nie pu­stych stron).

 3. Mon­taż – za­wie­ra omó­wio­ne ni­żej fun­kcje ob­słu­gu­ją­ce sche­ma­ty mon­ta­żu stron:
  • Ot­wórz – wczy­tu­je sche­mat roz­kła­du stron z dys­ku i umie­szcza go na li­ście w po­rząd­ku al­fa­be­tycz­nym. Je­dno­cześ­nie wczy­ta­ny sche­mat zo­sta­nie przy­po­rząd­ko­wa­ny ak­tual­nie ob­ra­bia­ne­mu do­ku­men­to­wi.
  • Za­pisz ja­ko – za­pi­su­je wy­bra­ny na li­ście sche­mat na dys­ku.
  • Po­wiel – fun­kcja ko­piu­je ak­tual­nie wy­bra­ny sche­mat i umie­szcza go na li­ście (w po­rząd­ku al­fa­be­tycz­nym).
  • Usuń – fun­kcja usu­wa wy­bra­ny na li­ście sche­mat. Je­dno­cześ­nie do­ku­men­to­wi zo­sta­nie przy­pi­sa­ny sche­mat znaj­du­ją­cy się na li­ście bez­po­śre­dnio przed usu­wa­nym sche­ma­tem.
  • Wła­ści­wo­ści – fun­kcja ot­wo­rzy ok­no wła­ści­wo­ści sche­ma­tu mon­ta­żu stron, w któ­rym mo­że­my edy­to­wać szcze­gó­ły roz­mie­szcze­nia stron na wy­dru­ku.

 4. Pa­se­ry – w me­nu znaj­dzie­my dwie po­zy­cje:
  • Włącz do­da­wa­nie pa­se­rów – fun­kcja włą­cza au­to­ma­tycz­ne do­da­wa­nie pa­se­rów do każ­dej stro­ny zmon­to­wa­ne­go ma­te­ria­łu.
  • Wła­ści­wo­ści – fun­kcja ot­wie­ra ok­no edy­cji pa­se­rów.

 5. Je­dnost­ki – za po­mo­cą te­go me­nu mo­że­my usta­lić ja­ki­mi je­dnost­ka­mi bę­dzie po­słu­gi­wał się pro­gram (do­stęp­ne są: ca­le, mi­li­me­try oraz pun­kty ty­po­gra­ficz­ne).

 6. Op­cje – me­nu za­wie­ra je­dną do­dat­ko­wą op­cję, tj.:
  • Au­to­ma­tycz­ne cen­tro­wa­nie – je­śli op­cja jest włą­czo­na – po­la edy­cyj­ne Mar­gi­ne­sy nie są ak­ty­wne, a pro­gram au­to­ma­tycz­nie cen­tru­je zmon­to­wa­ne stro­ny na usta­lo­nym for­ma­cie mon­ta­żo­wym.

Uwa­gi:
 1. Pro­gram mon­tu­je stro­ny z pli­ku PDF, któ­ry nie był je­szcze w pro­gra­mie edy­to­wa­ny, tzn. je­śli do­ko­na­my ja­kiejś zmia­ny w pli­ku (np. usu­nie­my stro­nę, zmie­ni­my po­ło­że­nie stron na ar­ku­szu, itp.), to aby do­ko­nać mon­ta­żu, na­le­ży plik za­pi­sać i ot­wo­rzyć po­no­wnie.

 2. Moż­na włą­czyć op­cję, aby po każ­dym (rę­cznym) za­pi­sa­niu pli­ku był on au­to­ma­tycz­nie ot­wie­ra­ny w przeg­lą­dar­ce pli­ków PDF (do­myśl­nie bę­dzie to pro­gram Ac­ro­bat lub Ac­ro­bat Rea­der).