123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kroje interpretera

Zgodnie z dokumentacją języka PostScript – każdy interpreter PostScriptu powinien mieć wbudowane następujące kroje:
 1. AvantGarde-Book
 2. AvantGarde-BookOblique
 3. AvantGarde-Demi
 4. AvantGarde-DemiOblique
 5. Bookman-Demi
 6. Bookman-DemiItalic
 7. Bookman-Light
 8. Bookman-LightItalic
 9. Courier
 10. Courier-Bold
 11. Courier-BoldOblique
 12. Courier-Oblique
 13. Helvetica
 14. Helvetica-Bold
 15. Helvetica-BoldOblique
 16. Helvetica-Narrow-Bold
 17. Helvetica-Narrow-BoldOblique
 18. Helvetica-Oblique
 19. Helvetica-Narrow
 20. Helvetica-Narrow-Oblique
 21. NewCenturySchlbk-Roman
 22. NewCenturySchlbk-Bold
 23. NewCenturySchlbk-BoldItalic
 24. NewCenturySchlbk-Italic
 25. Palatino-Roman
 26. Palatino-Bold
 27. Palatino-BoldItalic
 28. Palatino-Italic
 29. Symbol
 30. Times-Roman
 31. Times-Bold
 32. Times-BoldItalic
 33. Times-Italic
 34. ZapfChancery-MediumItalic
 35. ZapfDingbats

Kro­jom tym mo­gą od­po­wia­dać do­wol­ne pli­ki dys­ko­we (po­cho­dzą­ce od nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów), ale na­le­ży za­dbać o ich pra­wid­ło­we zwią­za­nie z in­ter­pre­te­rem. Zwią­za­nie to od­by­wa się po­przez plik fon­tmap­.i­ni, któ­ry jest pli­kiem tek­sto­wym i ma na­stę­pu­ją­ca skła­dnię:

 1. Avant­Garde-Book=naz­wa dys­ko­wa pli­ku
 2. ...

gdzie:
naz­wa dys­ko­wa pli­ku – jest naz­wą pli­ku (bez roz­sze­rze­nia), z któ­re­go zo­sta­nie za­ła­do­wa­ny krój po uży­ciu kro­ju o naz­wie po­da­nej przed zna­kiem ró­wno­ści. Kro­je mo­gą mieć roz­sze­rze­nie T1 lub PFB.

Po utwo­rze­niu włas­ne­go pli­ku fon­tmap­.i­ni i umie­szcze­niu go w do­wol­nym ka­ta­lo­gu (w któ­rym mu­szą się zna­leźć ró­wnież na­sze – przy­pi­sa­ne w tym pli­ku – kro­je), na­le­ży w in­ter­pre­te­rze Kom­bi wska­zać ten ka­ta­log (me­nu Op­cje Strzałka Kro­je Strzałka Kon­fi­gu­ruj).

Aby spraw­dzić po­pra­wność za­in­sta­lo­wa­nia kro­jów na­le­ży zin­ter­pre­to­wać plik te­sto­wy o naz­wie font_cat.ps. Plik uru­cho­mi­my wy­wo­łu­jąc po­le­ce­nie Op­cje Strzałka Kro­je Strzałka Te­stuj.

Je­śli plik zin­ter­pre­tu­je się bez­błę­dnie ozna­cza to, że in­ter­pre­ter zo­stał skon­fi­gu­ro­wa­ny pra­wid­ło­wo.

Aby ułat­wić użyt­ko­wni­kom pro­ces kon­fi­gu­ro­wa­nia kro­jów, w stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji pa­kie­tu jest za­in­sta­lo­wa­ny na­stę­pu­ją­cy ze­staw kro­jów:

35 Postscript Corefonts from URW++
Copyright (c) 2014, 2015 by (URW)++ Design & Development GmbH
w oparciu o niniejszą Umowę licencyjną.