123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

^

Kombi PDF Tools

In­ter­pre­ter Post­Scrip­tu, to pro­gram ot­wie­ra­ją­cy pli­ki opar­te na Post­Scrip­cie (*.pdf, *.ai, *.ps, *.eps) w ce­lu ma­ni­pu­lo­wa­nia da­ny­mi w nich za­war­ty­mi, a w szcze­gól­no­ści w ce­lu wy­ko­ny­wa­nia na nich im­po­zy­cji.

Głó­wne ce­chy pro­gra­mu:

 • Pro­gram umoż­li­wia ren­de­ro­wa­nie ot­wie­ra­nych pli­ków (tzn. mo­żesz ot­wo­rzyć plik i je­go za­war­tość za­pi­sać ja­ko bit­ma­pę).
 • Pro­gram umoż­li­wia pod­glą­da­nie (in­spek­cję) za­war­to­ści pli­ków post­scrip­to­wych, spraw­dze­nie i od­czy­ta­nie prze­strze­ni ko­lo­rów i in­nych atry­bu­tów (np. pa­ra­me­tru over­print) obiek­tów za­war­tych w pli­ku.
 • Moż­li­we jest wy­eks­por­to­wa­nie wska­za­ne­go obiek­tu w pli­ku (np. bit­ma­py, kro­ju, ścież­ki wek­to­ro­wej). Moż­li­we jest wy­eks­por­to­wa­nie kształ­tu wek­to­ro­we­go przy­pi­sa­ne­go po­szcze­gól­nym zna­kom za­war­tym w osa­dzo­nych kro­jach, a tak­że wy­eks­por­to­wa­nie je­dnej lub kil­ku (wy­bra­nych) z pli­ku ca­łych stron.
 • Moż­na wy­ko­nać im­po­zy­cję z pli­ków za­wie­ra­ją­cych kom­plet­ne stro­ny (np. pli­ków PDF). Tak wy­ko­na­ną im­po­zy­cję za­pi­su­je­my do no­we­go pli­ku PDF (zobacz film).
 • Do zmontowanego ma­te­ria­łu moż­na do­dać pa­se­ry i pas­ki kon­trol­ne.
 • Za po­mo­cą pro­gra­mu moż­na ma­ni­pu­lo­wać stro­na­mi w go­to­wym pli­ku PDF (np. zwięk­szyć, lub zmniej­szyć mar­gi­ne­sy, zmie­nić for­mat stron, usu­nąć wy­bra­ne stro­ny, itp.).
 • Zin­ter­pre­to­wa­ne stro­ny mo­gą być za­pi­sa­ne ja­ko do­ku­men­ty pro­gra­mu Kom­bi i w nim da­lej ob­ra­bia­ne.
 • Pro­gram mo­że ró­wnież słu­żyć pro­gra­mi­stom pod­czas pi­sa­nia pro­gra­mów w ję­zy­ku Post­Script (np. ste­ro­wni­ków dla urzą­dzeń wy­jścio­wych) oraz ja­ko de­bug­ger pli­ków post­sriptowych.


Za­war­tość pa­kie­tu:

In­sta­la­tor In­ter­pre­te­ra Post­Scrip­tu za­wie­ra:

In­ter­pre­ter może być też (opcjonalnie) ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz pa­kiet Kom­bi w peł­nej wer­sji, to In­ter­pre­ter bę­dzie już w tym pa­kie­cie za­war­ty.


Do­stęp­ne wer­sje:

Pro­gram do­stęp­ny jest w trzech wer­sjach:


Dla ko­go?

 • Je­śli przy­go­to­wu­jesz pra­ce do dru­ku i chcesz przed jej wy­sła­niem upe­wnić się, że w pli­ku nie ma wad­li­wie zde­fi­nio­wa­nych np. ko­lo­rów, to ten pro­gram jest dla Cie­bie.
 • Je­śli po­trze­bu­jesz wy­dru­ko­wać plik PDF w spe­cy­ficz­ny dla sie­bie spo­sób (np. dwie stro­ny A4 po­mniej­szo­ne na je­dnej kar­tce A4), to wy­pró­buj nasz pro­gram.
 • Je­śli pra­cu­jesz w dru­kar­ni i czę­sto wy­ko­nu­jesz rę­czne im­po­zy­cje, to z na­szym pro­gra­mem zro­bisz to łat­wo, wy­god­nie i szyb­ko.
 • Je­śli otrzy­mu­jesz ma­te­ria­ły do dru­ku, do któ­rych mu­sisz do­da­wać pa­se­ry, to nasz pro­gram Ci to uła­twi.


W